T.C.
SAĞLIK BAKANI
DR. FAHRETTİN KOCA
HASTANE YÖNETİCİ MESAJI
Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı
İhlal Bildirimi
Satın Alma Ve İhaleler
Hasta Refakat ve Ziyaret Kuralları
Hasta ve Hasta Yakınları Görüş, Öneri
Personel Görüş ve Öneri Formu
Poliklinik Çalışma Listesi
Yerel Basın
Akıllı İlaç Kullanımı
    Kurumsal  Hasta Hakları    
Hasta Hakları

         

                                                                             

         1. Hizmetten genel olarak faydalanma:
   Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

          2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:
   Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

          3. Bilgilendirme:
   Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

          4. Kuruluşu seçme ve değiştirme:
   Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

          5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:
   Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

          6. Bilgi İsteme:
   Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

          7. Mahremiyet:
   Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

          8. Rıza ve İzin:
   Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

          9. Reddetme ve durdurma:
   Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

          10. Güvenlik:
   Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

          11. Dini vecibelerini yerine getirebilme:
   Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

          12. Saygınlık görme:
   Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

          13. Rahatlık:
   Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

          14. Ziyaret:
   Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

          15. Refakatçi bulundurma:
   Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

          16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
   Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

          17. Sürekli hizmet:
   Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,

HAKKI VARDIR

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Hakları Saklıdır Akgün Yazılım