T.C.
SAĞLIK BAKANI
DR. FAHRETTİN KOCA
HASTANE YÖNETİCİ MESAJI
Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı
İhlal Bildirimi
Satın Alma Ve İhaleler
Hasta Refakat ve Ziyaret Kuralları
Hasta ve Hasta Yakınları Görüş, Öneri
Personel Görüş ve Öneri Formu
Poliklinik Çalışma Listesi
Yerel Basın
Akıllı İlaç Kullanımı
    Hizmet Kalite Standartları  REHBERLER    
Hastane Uyum Rehberi

SAĞLIK KALİTE STANDARTLARI İLE İLİGİLİ TANIMLAR

Hastane Bilgi Rehberi: Halkla İlişkiler hizmeti sunulan birimlerde bulunan ve hastane krokisini, hastanede sunulan hizmetleri, bu hizmetlerden nasıl faydalanılacağını ve bölümlerin kurum içi güncel telefon bilgilerini içeren rehberdir.

SKS KAPSAMINDAKİ EĞİTİMLER

Genel Uyum Eğitimi: Hastanede çalışmaya yeni başlayan personele kurumun tanıtılması amacıyla rehberin birinci ve ikinci sayfasında belirlenen kişiler tarafından yapılan eğitimdir. Bu eğitimde asgari;

 Hastanenin fiziki yapısı,

· Hizmet sunulan bölümler,

· Yönetsel yapı ve yöneticiler,

· Çalışma koşulları,

· İzinler,

· Hastaneye ulaşım,

· Hastane iletişim bilgilerini kapsar.

 

Bölüm Uyum Eğitimi: Bölümde çalışmaya yeni başlayan çalışanlara bölümün tanıtılması amacıyla bölüm/birim  sorumlusu tarafından yapılan eğitimdir. Bu eğitimde asgari;

· Bölüm yönetici ve çalışanları,

· Bölümün faaliyetleri ve işleyişi,

· Bölümün fiziki yapısı,

· Çalışanların mesleki kategorilerine göre görev, yetki ve sorumlulukları,

· Bölüm ile ilgili yazılı düzenlemeler,

· Bölüm ile ilgili Hizmet Kalite Standartları,

· Hastane bilgi yönetim sisteminde çalışan tarafından çalışacağı bölüm ile ilgili modülün eğitimini kapsar.

 

Öz Değerlendirme: Hastane Kalite Yönetim Direktörünün sorumluluğunda Hizmet Kalite Standartları esas alınarak kurum içinde gerçekleştirilen değerlendirmedir.

 

Kimlik Tanımlayıcı:Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere, yatışı yapılan her hasta da (günü birlik hastalar dâhil) kimlik doğrulaması için kullanılan tanımlayıcıyıdır.

 

Acil Müdahale Seti:Acil müdahale setinde asgari;

· Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için),

· Balon-valf-maske sistemi,

· Değişik boylarda maske,

· Oksijen hortumu ve maskeleri,

· Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları),

· Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp),

· Enjektörler,

· Kişisel koruyucu ekipman bulunmalıdır.Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaçlar, bölümün ihtiyacı ve hasta portföyüne göre belirlenmelidir.

 

Radyasyon Uyarı Levhaları:Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların girişinde ve radyasyonlu alanlarda uyarı amacı ile kullanılan temel radyasyon simgeleri ve radyasyona maruz kalma tehlikesini anlaşılabilir şekilde gösteren simge ve renkleri taşıyan işaretlerdir.

 

 

 

 

Kurşun Koruyucular:Radyasyonlu alanlarda; hastaların, hasta yakınlarının ve çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik kullanılan;

· Kurşun önlük,

· Kurşun gözlük,

· Kurşun eldiven,

· Tiroid koruyucu,

  Koruyucu paravan  gibi ekipmandır.

 

Kritik Stok Seviyesi:İlaç/malzemenin temini için gerekli işlemlerin başlatılması gerektiğini gösteren miktardır.

Minimum Stok Seviyesi:Her zaman mutlaka bulundurulması gereken miktardır.

Maksimum Stok Seviyesi:Önceki yıllar kullanım miktarları esas alınarak belirlenmiş, gereksiz malzeme stokunu önleyecek en üst miktardır.

Kişisel Bakım Alanları:Bölümlerdeki banyo, tuvalet ve lavaboları ifade eder.

Hasta Başı Test Cihazları (HBTC):Sağlık Hizmeti sunulan bölümlerde tetkik amacıyla kullanılan (glukometre, kangazı cihazı vb.) test cihazlarıdır.

Sözel İstem:Hekimin hastanede bulunmaması veya acil bir durumda hastaya uygulanacak tedavi ve işlemler için hekim-hekim veya hekim-hemşire arasında gerçekleşen sözel iletişimi ifade eder.

Hekim Seçme Hakkı:Hastaneye tanı ve tedavi amacıyla başvuran hastaların poliklinik bölümünde hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini ifade eder.

 

ORYANTASYON UYUM PROĞRAM METNİ:

 

Bu eğitimde genel olarak; işin gerektirdiği bazı bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, yani en kısa zamanda işe uyumunun sağlanması amaçlanır. Oryantasyon eğitimi, kurumların gerek mevcut düzenlerinin devamında, gerekse örgütsel gelişmede ileri düzeye erişmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Oryantasyon eğitimi, yeni elemanlara, kurum içinde bölüm değiştiren elemanlara, kurumdan uzun süre ayrılıp tekrar geri dönen elemanlara uygulanır.

Etkili bir oryantasyon eğitimi yüksek motivasyon sağlayarak, iletişimsizliğin veya zayıf iletişimin sebep olacağı hataları, yanlış anlamaları ve hoşnutsuzlukları önleyebildiği gibi,çalışanların hem görevleri hem de hakları ile ilgili doğru bilgilerle donanmasını da sağlar.

Öğrenmeyi geliştirir, çalışanların hata yapma olasılığını azaltır ve çalışanlar işinde daha az yönlendirilmeye ihtiyaç duyar.

 

Oryantasyonun eğitiminin başlıca amaçları arasında;

 

-Çalışana “kuruma hoş geldin” diyerek kuruma bağlılığı sağlamak,

- Organizasyonun yapısı,amaçları, felsefesi konularında çalışana bilgi vermek

-Kurumun misyon ve vizyonun çalışana benimsetilerek örgüt kültürünün oluşmasına da katkı sağlamak ,

-Kişide kendine güven duygusu yaratmak,-Çalışana içinde bulunduğu şartları tanıtmak ve mevcut durumu öğrenme zamanını kısaltmak,

-Motivasyonu arttırmak,

-Çalışanı daha sonraki eğitimlere hazırlamak,

-Disiplin suçlarını azaltmak, deneme-yanılma yolu ile öğrenmeye fırsat vermemek,

-Kişiyi görev-yetki ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek gibi amaçlar bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Hastanemizin  oryantasyon eğitim içeriği , eğitim verecekler ve eğitim alacak meslek grupları  olarak aşağıda belirlenmiştir.

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ :Kalite yönetim direktörü, Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

HASTANENİN TANITIMI : Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

ÇALIŞMA KOŞULLARI: Çalışan Haklar Birimi

İZİNLER: Çalışan Haklar Birimi

HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ: Çalışan Haklar Birimi

YÖNETSEL YAPI VE YÖNETİCİLER:Çalışan Haklar Birimi

HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI:Hasta Hakları İletişim Birimi

İLETİŞİM : Psikolog

ÇALIŞAN HAKLARI: Çalışan  Hakları Birim Temsilcisi

HASTA VE ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL SALDIRI,CİNSEL TACİZ VE ŞİDDETE MARUZ KALMALARINA KARŞI GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMASI (BEYAZ KOD):

Çalışan Hakları Birimi,

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SÜRECİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI(MAVİ KOD UYGULAMASI):Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

YENİDOĞAN VE ÇOCUK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI(PEMBE KOD UYGULAMASI): Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

ANNE SÜTÜ ve ÖNEMİ:Çocuk Gelişimcisi

ORGAN BAĞIŞ VE ÖNEMİ:Organ Bağış Koordinatörü,Kalite Birimi

EL HİJYENİ: Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

ATIK YÖNETİMİ :Çevre Mühendisi

AKILCI İLAÇ KULLANIMI: Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

ENFEKSİYON KONTROLÜ :Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

AFETLERDE(DEPREM,YANGIN,SEL) VE OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA TEDBİR ALINMASI:

Kurum dışı eğitici

HBTC’PRENALİTİK ANALİTİK POST ANALİTİK SÜREÇLER ,TEMİZLİK VE BAKIM :

Laboratuar Sorumlusu,Enfeksiyon Hemşiresi

HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ: Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

HASTA BAKIM VE TEDAVİ SÜRECİNDE SÖZLÜ/TELEFON TALİMATLARININ VERİLMESİ VE ALINMASI:,Kalite Birimi, Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

İLAÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI: Kalite Birimi, Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

CERRAHİ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI: Kalite Birimi, Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

KAN TRANSFÜZYONU:Kan Transfüzyonu Sorumlusu, Kalite Birimi

BİRİME AİT EĞİTİMLER:Birim Sorumlusu

       TIBBİ SEKRETERLER İÇİN

 

HASTANENİN TANITIMI : Sosyal Çalışmacı,Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

ÇALIŞMA KOŞULLARI: Çalışan Haklar Birimi

İZİNLER: Çalışan Haklar Birimi

ULAŞIM:Çalışan Haklar Birimi

HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ: Çalışan Haklar Birimi

YÖNETSEL YAPI VE YÖNETİCİLER: Çalışan Haklar Birimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ : Kalite Birimi, Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI:: Hasta Hakları Birim Temsilcisi, Sosyal Çalışmacı

İLETİŞİM : Hasta Hakları Birim Temsilcisi, Sosyal Çalışmacı

ÇALIŞAN HAKLARI: Çalışan  Hakları Birim Temsilcisi,  Psikolog

 

HASTA VE ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL SALDIRI,CİNSEL TACİZ VE ŞİDDETE MARUZ KALMALARINA KARŞI GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMASI (BEYAZ KOD):

Çalışan Hakları Birimi,Kalite Birimi

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SÜRECİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI(MAVİ KOD UYGULAMASI):

Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

YENİDOĞAN VE ÇOCUK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI(PEMBE KOD UYGULAMASI):

Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

ANNE SÜTÜ ve ÖNEMİ:Çocuk Gelişimcisi,Diyetisyen

ORGAN BAĞIŞ VE ÖNEMİ: Organ Bağış Koordinatörü,Kalite Birimi

EL HİJYENİ: Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

HASTANE TEMİZLİĞİ : Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

ATIK YÖNETİMİ : Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ,Çevre Mühendisi

AFETLERDE(DEPREM,YANGIN,SEL) VE OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA TEDBİR ALINMASI:

Kurum dışı eğitici

HASTA KİMLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI: Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

ENFEKSİYON KONTROLÜ :Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

BİLGİSAYAR İŞLETİM SİSTEMİ: Bilgi İşlem Sorumlusu

 

TEMİZLİK ŞİRKETİ-VERİ GİRİŞ ELEMANLARI-GÜVENLİK ELEMANLARI

 

HASTANENİN TANITIMI : Kalite Birimi,Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

ÇALIŞMA KOŞULLARI: Çalışan Haklar Birimi

İZİNLER: : Çalışan Haklar Birimi

ULAŞIM:: Çalışan Haklar Birimi

HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ: : Çalışan Haklar Birimi

YÖNETSEL YAPI VE YÖNETİCİLER: : Çalışan Haklar Birimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ : Kalite Birimi, Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI:: Hasta hakları birim temsilcisi, Sosyal Çalışmacı

İLETİŞİM : Hasta Hakları Birim Temsilcisi, Sosyal Çalışmacı

ÇALIŞAN HAKLARI: Çalışan  Hakları Birim Temsilcisi,  Psikolog

HASTA VE ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL SALDIRI,CİNSEL TACİZ VE ŞİDDETE MARUZ

KALMALARINA KARŞI GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMASI (BEYAZ KOD):

Çalışan  Hakları Birim Temsilcisi ,Sosyal Çalışmacı, Kalite Birimi

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SÜRECİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI(MAVİ KOD UYGULAMASI):

Kalite Birimi,Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi

YENİDOĞAN VE ÇOCUK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI(PEMBE KOD UYGULAMASI):

Kalite Birimi, Hizmet içi  Eğitim Hemşiresi

ANNE SÜTÜ ve ÖNEMİ:Çocuk Gelişimcisi Diyetisyen

ORGAN BAĞIŞ VE ÖNEMİ: Organ Bağış Koordinatörü,Kalite Birimi

EL HİJYENİ: Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

HASTANE TEMİZLİĞİ : Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

ATIK YÖNETİMİ :Çevre Mühendisi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

AFETLERDE(DEPREM,YANGIN,SEL) VE OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA TEDBİR ALINMASI:

Kurum dışı eğitici

HASTA KİMLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI: Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

 

 

HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ: Kalite Birimi, Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ: Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

HASTA TAŞIMA TEKNİKLERİ:ATT sorumlusu(Güvenlik Görevlileri*)

HBTC’PRENALİTİK ANALİTİK POST ANALİTİK SÜREÇLER ,TEMİZLİK VE BAKIM :

Laboratuar Sorumlusu,Enfeksiyon Hemşiresi(Temizlik Görevlileri)

ENFEKSİYON KONTROLÜ :Enfeksiyon kontrol hemşiresi (Temizlik Görevlileri)

BİRİMİNE AİT BİLGİLENDİRME:Birim Sorumlusu

                  GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ TARİHÇE

1923 yılında Gümüşhane Devlet Hastanesi, Gümüşhane’nin tek devlet hastanesi olarak,  Karaer Mahallesinde yapılmış ve hizmete girmiştir.1983 yılından şu andaki yeri olan Daltaban Semtine taşınmıştır.

  Hastanemiz 9470 metrekare arazi üzerinde, 7144 metrekare kullanım alanı olan binaya sahiptir. Kadro yatak sayısı 200 adet olup, fiili yatak sayısı 210 adettir.

                                       HASTANEMİZİN FİZİKİ YAPISI

Hastanemiz 4 katlı 2 Blok -5 katlı 1 Blok-3katlı 2 Blok olmak üzere toplam 5Bloktan oluşmaktadır.

A blok 4kat olup 1. kat başhekim yardımcıları, müdürler , müdür yardımcıları, idari kalem, 2. kat ortopedi çocuk cerrahi servisi, 3. kat bevliye, psikiyatri servisi,kbb 4.kat dializ, konferans salonu, depolar,endoskopi

B blok 3 kat olup 1. kat acil poliklinik, tomografi ünitesi, 2.kat nisaiye servisi, doğum salonu 3 kat ameliyathane

            C blok 3 kat olup1. kat başhekimlik, polis, danışma, yardımcı personel odaları,2 kat servis sekreterleri, yenidoğan odyoloji, cerrahi yoğun bakım, hasta bekleme salonu,3 kat servis sekreterleri, eczane, hizmetli odası, mahkum koğuşu.

            D blok 4 katlı olup 1. kat laboratuarlar, röntgen birimleri2.kat çocuk servisi, yeni doğan ünitesi, - 3. kat hariciye, üroloji, beyin cerrahi servisi 4. kat göğüs servisi

             E blok 5 katlı olup 1.kat poliklinikler,2. kat poliklinik, sağlık kurulu,genel sekreterlik 3. kat. Koroner yoğun bakım, dahiliye-kardiyoloji servisi 4. kat fizik tedavi ünitesi fizik tedavi-plastik cerrahi- göz servisi 5. kat nöroloji-intaniye servisi

    

               2 tane ek bina mevcut olup bir tanesinde yemekhane mevcuttur.Diğeri ise iki katlı olup 1.katta toplum ruh sağlığı merkezi 2.katta ise satın alma birimi,kalite birimi tig birimi mevcuttur.

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI:      

MADDE 101- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete -6111/105 md.)

Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü

haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 15 ay süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.”

 

 

 

İZİNLER

 

YILLIK İZİN:

 

Madde 102 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1327/46 md.)

 

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on ıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

 

YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞI:

Madde 103 - Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım ullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle:06/07/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayanizin hakları düşer.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

 

 

MAZERET İZNİ:

 

MADDE 104- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete -

6111/106 md.)

 

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

 

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

 

C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali,ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

 

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

 

E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz

 

 

 

 

 

HASTALIK VE REFAKAT İZNİ:

 

MADDE 105-(Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete -

6111/107 md.)

 

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser,verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

 

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık

iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

 

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe

başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre

verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

 

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde,

niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

 

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

 

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir

yönetmelikle belirlenir.

 

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı

tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.

Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”

 

AYLIKSIZ İZİN:

MADDE 108- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete -

6111/108 md.) A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

 

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

 

C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

 

 

D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız

izin verilebilir.

 

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

 

F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

 

 

HASTANEYE ULAŞIM:

 

 

 

HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres        :

Özcan Mahallesi. Daltaban semti. Merkez / GÜMÜŞHANE

Telefon     :

0 456 213 15 56

Faks          :

0 456 213 43 46

E-Posta     : info@gumushanedh.gov.tr

 

 

 

 

 

YÖNETSEL YAPI VE   YÖNETİCİLER

 

                               TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN               AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

     HASTANE YÖNETİCİLİĞİ

 

1

Hastane Yöneticisi

Genel Sekreter

Vali

 

2

Başhekim,  Müdür

Hastane Yöneticisi

Genel Sekreter

 

3

Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu / İdari Sorumlu)

Başhekim

Hastane Yöneticisi

 

4

Eğitim verilen Klinik ve Laboratuvarlar bünyesinde çalışan Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Asistan, Eczacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Tıbbi Teknolog, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Sağlık Memuru ve diğer personel

Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu)

Başhekim

 

5

Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Fizyoterapist,

Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Laborant,  Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni ve diğer personel

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

6

Müdür Yardımcısı, Hemşire, Ebe ve müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

Müdür (Sağlık Bakım Hizmetleri)

Hastane Yöneticisi

 

7

Müdür Yardımcısı ve müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

Müdür (İdari ve Mali İşler)

Hastane Yöneticisi

 

haber_11333_1029.jpgHASTA HAKLARI

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeniyle sahip

bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

HASTA HAKLARI

• Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı

• Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı

• Sağlık Kuruluşunu, Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

• Mahremiyet

·         Bilgilendirilmiş Rıza

 • Güvenlik
 • Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme
 • Saygınlık Görme ve Rahatlık
 • Bilgilerin gizli tutulması hakkı
 • Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
 • Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma
 • Başvuru ve dava hakkı

 

 Hasta Hakları İlkeleri

1. Kadın ve erkek herkesin insan olması dolayısıyla saygı görmeye hakkı vardır.

2. Herkes kendi yaşamını belirleme hakkına sahiptir.

3. Herkes fiziksel ve zihinsel bütünlüğe sahip olma ve güvenli bir yaşam sürdürme hakkına,

4. Herkes kendi ahlaki ve kültürel değerlerine, özel yaşamına saygı gösterilmesini isteme,

5. Dinsel ve felsefi inançlarına sahip olma ve bunlara saygı gösterilme hakkına,

6. Herkes hastalıkların önlenmesi ve sağlık bakımı için yeterli ölçüde çabalar ile sağlığının

korunması ve kendisi için edinilebilir en yüksek sağlık seviyesine kavuşma hakkına sahiptir.

 

Hasta Haklarının Amaçları

1. Hastanın bir kişi olarak gelişmesini ve kişinin bütünlük ve itibarını korunması,sağlık hizmetlerinde temel insan haklarının yeniden onaylanması.

2. Hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma konusunda yardım etmek ve sistemle ilgili sorunların etkisini hafifletmek.

3. Hastalarla sağlık personeli arasındaki ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek, özellikle de hastaların sağlık                                                                               hizmeti sürecine aktif katılımı için cesaretlendirmek.

4. Hasta kuruluşları, sağlık personeli ve sağlık yönetimleri arasındaki diyaloglar için yeni fırsatlar yaratmak ve var olanları güçlendirmek.

5. Sağlık personelinin mesleki uygulamalardan doğan hatalarını azaltmak

6. Çocuklar, psikiyatrik hastalar, yaşlılar ve mahkumlar gibi özel gruplar için ayrıntılı düzenlemeler getirmek

7. Hasta-hekim ilişkisinde edilgen modeli değiştirerek sağlık hizmetlerinin insancıllaştırılmasını sağlamak.

8. Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık hizmeti etkinliğini arttırmak.

9. Hasta haklarıyla ilgili düzenli başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında oto kontrol sağlamak.

10. Sağlık hizmetlerindeki piyasa dinamiklerine bağımlılıktan kaynaklanan ve hastaları “para kazanma” aracı olarak gören uygulamaları önleyecek sağlık kültürü geliştirmek.

 

 

HASTA SORUMLULUKLARI

 

Sorumluluklar: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir

olayın sonuçlarını üstlenmesi

 

Genel Sorumluluklar:

• Kişiler kendi sağlığına dikkat etmekiçin elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

• Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

• Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

 

Sosyal Güvenlik Durumu:

• Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

• Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak

zorundadır.

 

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme:

• Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp

görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam,eksiksiz vermelidir .

 

Hastane Kurallarına Uyma:

• Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

• Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

• Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

• Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

• Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

• Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

 

Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak  sonuçlardan kendisi sorumludur.

 “Bir Hastayla İlgilenir Görünmenin En İyi Yolu Onunla İlgilenmektir”

 

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

ü  Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde sağlık çalışanlarının daha rahat ve güvenli bir ortamda çalışması ve sağlık çalışanına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında hastanelere Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri kurulmuştur.

ü  Hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi çalışmalarını yürütmek üzere Başhekim Yardımcısı ve Sosyal Çalışmacı görevlendirilmiştir.

 

 

BİRİMİN İŞLEYİŞİ:

ü  Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikayetlerini kabul edecek, bu başvuruları değerlendirerek raporlayacak, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunacaktır.

ü  Çalışana yönelik herhangi bir şiddet(Fiziksel,sözel vs.) söz konusu olduğunda mağdur çalışan olayı anında Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine bildirmelidir.

ü  Hastanemiz beyaz kod uygulaması  kapsamında 1111 numaralı telefon arandığı ve hastanemiz beyaz kod ekibi olaya müdahale ettiği takdirde, olay yerinde tutanak tutulup, beyaz kod uygulama ve bildirim formu doldurularak birime güvenlik görevlisi tarafından teslim edilmelidir.

ü  Birimde; mağdur çalışanın şiddet öyküsü, birim çalışanı ve yöneticisi tarafından dinlenerek 113 numaralı telefon aranıp durum hakkında bilgi verilecektir.

ü  Eş zamanlı olarak Bakanlığımızın www.beyazkod.saglik.gov.tr sitesindeki Bildirim formları mağdur çalışan ile birlikte doldurulacaktır.

ü  Durum mağdur kişinin şikayeti aranmaksızın, sağlık kurumlarında görevli olan ‘hastane polislerimiz’ başta olmak üzere yetkili kolluk kuvvetlerince doğrudan işlem tesis edilecek, ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilecek, talimatları doğrultusunda gerekli soruşturma işlemleri başlatılacaktır. Durum İl Müdürlüklerindeki hukuk birimlerine de bildirilecektir.

BEYAZ KOD BİRİMİ

ü  Beyaz Kod Birimi; kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarını izlemek üzere kurulmuştur.

ü  Beyaz Kod Birimi, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıracak ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirecektir. Beyaz Kod Birimi, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit edecektir.

             ALO 113

ü  Şiddetle karşılaşılması durumunda Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim çalışanı ve yöneticisi tarafından Alo 113 aranarak Beyaz Kod Birimine bildirim yapılması gerekmektedir.

ü  Eş zamanlı olarak olayın; ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi, müteakiben de web sitesindeki “Beyaz Kod Bildirim Formu”nun doldurulması büyük önem arz etmektedir.

ü  Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından “113” numaralı telefona doğrudan da bildirim yapılabilecektir.

 ÇALIŞANIN HİZMETTEN ÇEKİLME HAKKI

ü  Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilecektir.

ü  Çalışan, hizmetten çekilme talebini sözlü veya yazılı olarak kurum tarafından belirlenen yöneticiye bildirecektir.

ü  Yetkili yönetici hizmetten çekilme talebini derhal değerlendirip talebin uygun olmadığına karar verecektir.

ü  Hizmetten çekilme talebi uygun görüldüğü takdirde hastanın başka bir hekime yönlendirilmesi ya da başka bir sağlık kurumuna sevki yapılmalıdır.

    MOBBİNG (İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMA)

ü  Mobbing; çalışanlara üstleri,astları veya eşit düzeydeki çalışanlar tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir.

ü  Bir davranışın işyerinde mobbing olarak isimlendirilmesi için ilgili davranışın sürekli(örneğin haftada bir) olması ve belirli bir süredir(yaklaşık 6 ay) devam etmesi gereklidir.

ü  Mobbing bir çalışan hakkı ihlalidir ve bu tür davranışlara maruz kalan çalışanlarımızın Çalışan Hakları ve Güvenliği birimine başvurmaları gerekir.

album_glasser1_smANNE SÜTÜ VE ÖNEMİ

Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini ilk altı ay, tek başına sağlayabilen en iyi besindir ve yaşamsal öneme sahiptir. Milyonlarca yıldır memeli türlerinin, bebek beslenmesindeki tek doğal kaynağı; anne sütüdür. Anne sütü; her bebek için özgü olması, bebek ölümlerinden ve hastalıklarından koruması, aileye ve ülkeye getirdiği ekonomik yararlar nedeniyle üstündür. Yeni doğanın büyüme ve gelişmesi için; gerekli tüm

sıvı, enerji ve besinleri içerir. Elektrolitler, vitaminler, mineraller, eser elementler, hormonlar, enzimler ve bağışıklık sistemi ile ilgili özgül hücresel ve çözünmüş bileşiklerden oluşan zengin bir içeriğe sahiptir. Sindirimi kolay bir besin maddesidir.

Anne sütü; bağışıklık sistemini güçlendirici, enfeksiyondan koruyucu, besleyici özellikleri nedeniyle bebek için önemlidir.

Bebeğe, anneye ve topluma yararları vardır. Daima hazırdır ve harcama gerektirmez. Hem zamanında doğmuş, hem de prematüre doğmuş bebekler için; besinlerin emilimi ve bebeklerin bilişsel gelişimi açısından ideal bir besindir. Besin kaynağı olması yanı sıra; mide boşalmasını hızlandırır, yaşamın ileri dönemlerinde ise kanser ve birçok hastalık gelişimini engeller.

 

İshal, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Obezite riski düşüktür. Anne  sütünün zatürree, orta kulak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu görülme riskini azalttığı bilinmektedir. Alerjik hastalıkların bir kısmı, anne sütü alanlarda daha az görülmektedir.

 

Her annenin sütü, bebeğinin gereksinimlerine göre değişen niteliktedir. Anne sütünün içeriği; annenin genetik özelliklerinden, diyet alışkanlığından, sosyoekonomik düzeyden, gebelik ve emzirme süresinden etkilenmektedir. Anne sütü, üç fazda salınır. İlk 3–4 günboyunca salınan sarı renkli, kıvamlı; yüksek oranda bağışıklık hücre ve faktörleri ve protein içeren süte "kolostrum, ağız sütü" denir. Emzirmenin 5 –14. günleri arasında salınan süt, geçiş sütü; 14. günden sonra salınan süt ise olgun süt olarak adlandırılır.

Geçiş süresince; protein, kalsiyum, sodyum ve yağda eriyen vitamin oranı düşmekte; su içeriği, karbonhidrat, yağ, suda eriyen vitaminler ve toplam kalori içeriği artmaktadır. Anne sütünde D ve K vitamini düzeyleri düşüktür. Bu vitaminler; bebek doğunca K vitamini kas içine yapılarak, D vitamini de 15 günlükten 1 yaşına kadar ağızdan bebeklere verilmektedir. Anne sütünün demir ve kalsiyum oranı düşük olmasına rağmen iyi emildikleri için bebeğin gereksinimini yeterince karşılar. Anne sütünün yağ içeriği bir anneden diğerine, emzirmenin evrelerine, emzirme döneminin başı ya da sonunda olmasına, gün içindeki zamana göre değişim gösterir.

En iyi büyüme ve gelişmeyi sağlamak için anne sütü özgül, farklı ve işlevsel bir içeriğe sahiptir. Bebek; dinamik bir sıvı tüketmektedir.Anne sütü 0-6 ay arasındaki süt çocuğunun ihtiyacı olan kalori ve besinlerin

%100’ünü karşılayabilir. İlk 6 ayda su dahil hiçbir ek besin verilmemelidir.Emzirmenin başında gelen önsüt; yüksek miktarda protein ve karbonhidrat içerir, bebeğin tüm sıvı ihtiyacını, susuzluğunu karşılar. Emzirme sonundaki son süt ise yüksek oranda yağ içerir, enerjinin büyük bölümünü karşılar, doygunluk hissi yaratır. İlk 2 hafta bebek sık aralıklarla, bebek uyanık ve aktif olarak 30-45 dakika emzirilmelidir. Altı haftadan

sonra 1-4 saatte bir (bebek kendisi düzenler) emzirilir, günde en az 8 kez emzirilmelidir. Bebek uyanmıyorsa en geç 4 saatte uyandırılmalıdır. Bebeğin ağırlık artışı, günde yaptığı idrar ve gaita sayısı ile anne sütünün yeterli olup olmadığı anlaşılır. Anne sütü yeterli ise bebek günde 3-5 kez idrar, 3-5 kez gaita yapar. İlk günlerde bebeğin kilo kaybı doğum ağırlığınagöre % 7’nin üzerine çıkmamalı ve 10- 14. günlerde doğum ağırlığını yakalamalıdır. Bundan sonra da günlük 20-30 gram kilo almalıdır. Anne sütü bebekle anne arasındaki duygusal bağı arttırır ve bebeğin güvende hissetmesini sağlayacak tek yoldur.Ayrıca anne ile bebek arasında iletişim ve sevgi bağı kurmanın en iyi yolu emzirmedir.

 

Dünyada; Türkiye'nin de içinde bulunduğu pek çok ülke tarafından imzalanan ve uygulamaya konulan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde, "anne sütü ile beslenme hakkı" üzerinde önemle durulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü de, anne sütünün ve emzirmenin vazgeçilmez değeri hakkında eğitim vermektedir ve anne sütünün 2 yaşına kadar verilmesini önermektedir. Türkiye'deki emzirme oranları değerlendirildiğinde, anne sütüyle beslenmenin

yaygın olmasına karşın, doğru uygulanması ile ilgili sorunların bulunduğu görülmektedir. Bu sorunların başlıcaları; annelerin doğumdan önceki dönemde emzirme konusunda yeterince bilgilendirilmemesi, emzirmeye başlarken annelere sağlık personeli desteğinin eksik verilmesi ya da verilmemesi, doğumdan sonra emzirmeye geç başlanması, ek gıdalara çok erken ya da çok geç başlanması, anne sütü ile beslemeye başlamadan önce ilk besin olarak su, şekerli su vb. verilmesi, biberon, emzik kullanılmasıdır.

Günümüzde, çalışan annelerin sayısındaki artış da anne sütünün depolanıp; uygun zamanda tekrar bebeğe verilmesini gündeme getirmiştir.Anne sütü, sıradan kaba konmamalı, steril kapta biriktirilmelidir. Oda ısısında 4-6 saat kalabilir. Buzdolabının rafında 24-48 saat, derin dondurucuda ise 6 ay saklanabilir. Ilık suda

bekleterek çözülmelidir, direkt ısıtıcı üzerine konulmamalıdır. Çözülmüş süt tekrar dondurulmamalı ve çözülen süt 24 saat içinde kullanılmalıdır. Sağlıklı bebekler ve gelecek için anne sütü ile beslenmeyi toplum olarak desteklemeliyiz.Bu konudaki detaylı bilgiyi çocuk gelişimcimizden alabilirsiniz.

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ…

 

      

 

 

 

 

untitled.png     ORGAN BAĞIŞ VE ÖNEMİ       

Bir kişinin hayatta iken özgür iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının

başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu iki tanık huzurunda belgelemesidir. 18

yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü

bağışlayabilir. Bağışlanmış olan organın uygunluğu, vericinin beyin ölümünden ve ailenin onayından sonra

görevliler tarafından araştırılır. Organ nakli görevini yerine getiremeyecek ve hatta vücuda zararlı hale

gelen hasta organın sağlamı ve yenisi ile değiştirilmesi işlemidir. Bağışlanacak bir organ ümidiyle her gece

uyumak ve bu ümitle sabaha uyanmak, yaşamın kıyısından hayata tutunmaya çalışmak, işte belki çok basit

ifadelerle bağış beklemek

 

Organ Bağışında Bulunabileceğiniz Yerler                                                           

GÜMÜŞHANE  Devlet Hastanesi Organ Doku Nakli Koordinatörlüğü                         

Diğer Devlet Hastanelerimizdeki Organ Bağış Büroları                                      

 

ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ:Polikliniklerin  1. Katında Evde Sağlıkla Birlikte

 

 

ATIK YÖNETİMİ

Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması ve Biriktirilmesi:

ATIK :Amaçsız veya amacına uygun işlev yapmayan,insan yapımı nesneler olarak  tanımlanabilir. Atıklar ayrıştırılarak biriktirilmeli ve toplanmalıdır.

Atıklar kategorilerine göre farklı renklerde plastik torba veya kaplar içersinde toplanmalı,tüm atıklar , en az 3 gruba ayrılarak toplanmalıdır.

 

 

Atık Kategorileri

Genel Atıklar ( siyah torba )

İdari birimlerdeki atıklar ,Hasta,hemşire ve doktor odalarında oluşan atıklar,Yemekhane ve  kafeterya atıkları,Ambalaj malzemeleri,kağıt,karton,plastik,metal bv

Tıbbi Atıklar ( kırmızı torba)

Kan ve kan ürünleri,vücut çıktıları ile kontamine olmuş nesneler Laboratuvar atıkları ,Diyaliz atıkları, Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, Otopsi ve cerrahi müdahale sonrası ortaya çıkan  atıklar, İnfekte sargılar,alçı bezleri,pansuman atıkları, kullanılmış serum setleri vb.

 

Delici ve Kesici Atıklar : Delinmeye dayanıklı,sert plastikten yapılmış bidonlarda biriktirilmeli,uzaklaştırılırken,kırmızı torbaya koyulmalıdır.(enjektörler,branüller,ampuller,bistüri,lam-lamel,cam pastör pipeti vb.)

 

Atık torbalarının doluluk oranına dikkat edilmelidir:Tüm atık torbaları ¾ oranında doluluğa ulaştığında değiştirilmeli ve yerine yenisi takılmalıdır. Kesici ve delici aletlerin biriktirildiği plastik bidonlar dolduğunda ise ağız kısmı sıkıca kapatılmalı ve kırmızı torbaya koyulup uzaklaştırılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

ENFEKSİYON KONTROLÜ

 

11568Enjektörle kolu çizilen hemşire `kene virüsü`nden hayatını kaybetti

 Çorum`da Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü taşıyan bir hastadan kan alınırken mikrop bulaşan Nazlı Yazıcı(30) isimli hemşire yaşamını yitirdi. Nazlı Hemşire`nin, bir hastadan kan alan M.Ç. isimli arkadaşına yardım ederken, arkadaşının elindeki enjektörün kolunu çizmesi sonucu hastalığı kaptığı öğrenildi.

                         KKKA' dan Ölen Kübra Toprağa Verildi

    Serum takarken eline iğne batması sonucu kendisi de hastalanan ve      tüm        çabalara rağmen kurtarılamayan acil tıp teknikeri Kübra Yazım, gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

 

KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZ KALINDIĞINDA, KESİCİ –DELİCİ ALET YARALANMALARINDA YAPILMASI GEREKENLER

 

 • Vücudun o bölgesi hemen yıkanmalıdır.
 • Bölge su ve sabun ile yıkanmalı ve bol su ile durulanmalıdır.
 • Olay bir Üst’e ve Enf.Kont.Hemş. ve Hekimine bildirilmelidir.
 • Yara,yıkama yapıldıktan sonra iyodin solüsyonu ile temizlenmelidir.(göz,ağız ve burun yaralanmasında kullanılmaz)
 • Muköz membran(ağız,göz) kontaminasyonu oldu ise steril SF ile irrigasyon yapılmalı,SF yok ise su kullanılmalıdır.
 • Bu işlemler sırasında saçılan materyalin temizlenmesi sağlanmalıdır.
 • Maruz kalınan materyalin HIV,HBV,HCV diğer enfeksiyon gelişmesine neden olabilecek türden ajanları içerip içermediği bilinmiyorsa,materyal saklanmalı ve laboratuvar da incelenmelidir.

 

 

 

Sağlık Personelini Koruyucu Ekipmanlar

l  Eldiven

l  Önlük

l  Maske

l  Gözlük

l  Yüz koruyucuları

l  Koruyucu ekipmanın uygun kullanımı,kullanım sonrası uygun atığa atımı sağlık

açısında çok önemlidir.

 

 

 

Koruyucu Standart önlemler nelerdir?

 • El yıkama
 • Eldiven giyme
 • Maske,göz ve yüz koruyucu
 • Önlük
 • Hasta bakım ekipmanlarının uygun kullanımı
 • Ortam ve çevre temizliği
 • Gereğinde hastanın özel odaya alınması

 

UYGUN KULLANIM:

Giyme sırası

 • Önlük
 • Maske
 • Gözlük-yüz koruyucu
 • Eldiven

 

Çıkarma sırası

 • Eldiven
 • Gözlük-yüz koruyucu
 • Önlük
 • Maske

 

Uygun SPKE(Sağlık Personeli Koruyucu Ekipman)

l  Maruziyetin tipi ve süresi

l  SPKE’nin uygunluğu ve kullanılabilirlik süresi

l  Ölçülerin uygun olması

 

SPKE çıkarıldıktan sonra mutlaka  el hijyenine dikkat edilmeli !!!!

 

  ÖNLÜK

l  Kullanım amacı (izolasyon, cerrahi)

l  Önlük malzemesinin özelliği

l  Steril veya temiz kullanım

 

 

Önlük Giyerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

l  Önlük malzemesi uygulanacak işleme göre seçilmeli     

l  Uygun tip ve boyut seçilmeli

l  Arkadan bağlanmalı

l  Eğer çok küçük ise iki tane önlük giyilmeli

l  Biri önden

l  Diğeri arkadan

 

1A_color 1B_color

 

Önlük Giyildikten Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

l  İşlem sırasında kirlendiğinde değiştirilmeli

l  Kan veya sekresyon sıçradığında hemen değiştirilmeli, altındaki giysi ve deri yıkanmalı

l  Tek kullanımlık olanlar tekrar kullanılmamalı

l  Cerrahi önlükler ortak kullanılmamalı

 

Önlük Çıkarılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 

8A_color8B_color 8C_color

 

Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmeli

 

Yüz Koruyucu Ekipmanlar

l  Maske,Cerrahi maske kullanım amacı:

ü  Kan ve vücut sekresyonlarına karşı korunmak

ü  Hastayı korumak (cerrahi, üst solunum yolu infeks.)

 

 

l  N-95,99,100 maskeleri

ü  Küçük partiküllere (<5m) maruziyet

 

 

 

Maske Giyildikten Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

l  Tükrük veya sekresyonlarla ıslandığı zaman değiştirilmeli

l  Tekrar kullanılmamalı

l  Ortak kullanılmamalı

 

    Mikroorganizmalara karşı tam korumadığı  unutulmamalı !!!!

 

Maske çıkarılırken önce alt bağ sonra üst bağ çözülür.

 

 

 

Maske çıkarılırken önce alt bağ sonra üst bağ çözülür.

 • Maske bağları (önce alttaki) çözülür.
 • Maskenin ön yüzü kontamine olduğu için elle temas etmemelidir
 •  Bağlardan tutularak atılır
 •  Eldivensiz ellerle çıkarılır

Eldiven endikasyonları;

 • Kan,
 • vücut sıvıları,
 • salgılar ve çıkartılar,
 • kontamine eşyalar,
 • mukozalar ve bütünlüğü bozulmuş deriye dokunmadan

önce eldiven giyilmelidir

 

 Eldiven Çeşitleri

l  Muayene eldiveni

l  Cerrahi eldiven

l  Kemoterapi eldiveni

 

 Eldiven giyilirken

 • Eldivenler en son giyilmeli
 • Doğru tip ve boyutta eldiven seçilmeli
 • Eldiven giymeden önce eller yıkanmalı
 • veya el dezenfektanı ile ovalanmalı
 • Önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmeli

 

Eldiven giyildikten sonra;

 • Temizden kirliye doğru çalışılmalı
 • Eldiven ile çalışırken kendine ve çevreye temas sınırlanmalı
 • Eldivenler tekrar kullanılmamalı
 • Eldiven çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalı
 • Aynı hastada farklı girişimler için eldiven değiştirilmelidir
 • Kullanımdan sonra hiçbir yere dokunmadan eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır

 

 

Kullanım Sonrası Uygun Atım:

·         Sadece eldiven kullanılmışsa hasta odasındaki çöpe atılabilir

·         Tam SPKE kullanılmışsa koridordaki çöpe atılmalı

·         Maske oda kapısı kapandıktan sonra çıkarılmalı

 

ELDİVEN ÜZERİNE EL DEZENFEKTANI UYGULANMAMALI VEYA ELDİVENLİ ELLER YIKANMAMALIDIR.

Eldiven çıkarılırken

 • Elin üzerinden sıyrılarak içi dışına

çevrilir

 • Diğer eldivenli el ile tutulur
 • Eldivensiz parmakla bilekten

 diğer eldiven sıyrılır

 • İçi dışına çevrilerek her iki eldivenden

 oluşan küçük bir torba şeklinde atılır

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

     Hasta bakım ekipmanları

 • Hasta bakım malzemeleri:
 • Kan,
 • vücut sıvıları,salgılar ve çıkartılar,
 • kontamine eşyalar,
 • mukozalar ve deriye dokunmadan,
 • giysiler ve diğer malzemeler, başka hastalar ve çevre kontamine edilmeden       uzaklaştırılmalıdır
 • Bir kullanımlık malzemeler hemen atılmalı, tekrar kullanılacak olanlar uygun

             yöntemlerle steril/dezenfekte edilmelidir

 

HASTANE TEMİZLİĞİ

imagesCACX3OX1.jpg

 

 

 

Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalıdır.

Temizlik personeli, temizlik sırasında mutlaka eldiven giymelidir.

Eşya ve yüzey temizliği sırasında gerektiğinde eldiven kullanılmalıdır.

Temizlik  daima  temiz  alandan  kirli  alana  doğru  yapılır.  Kapı  ve  pencereler,  gerekli  görülen  her 

durum, zamanda ve birime uygun sıklıkta sıcak su ve deterjanla silinmelidir.

Rutin  temizlik  dışında  kan,  idrar  ve vücut  salgıları  yüzeye  döküldüğünde,  pamuk  veya  peçeteyle                 emilimi  sağlanıp,  sonra  %10'luk  çamaşır  suyu            ile  dezenfekte     edilmeli   ve   daha   sonra    normal

temizlik yapılmalıdır.

Her odanın temizlik malzemesi kendine özel olmalıdır. Bir odada kullanılan temizleme suyu, kovası 

paspası ve temizleme bezleri başka bir odada kullanılmamalıdır.

Paspaslar  ve  kumaş  malzeme  temizlik  bitiminde  bol  sıcak  su  ve  deterjanla  yıkanmalı,  %2'lik     çamaşır  suyunda  (100  ölçü  su  1  ölçü  çamaşır  suyu)   20  dakika  bekletilmeli,  iyice  sıkılmalı,      kurutulmalı ve asla karanlık bir alanda saklanmamalıdır.

Kovalar ve leğenler temizlik bitiminde bol su ve deterjan ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

Servisteki ördek, sürgü gibi malzemeler kişisel olmalıdır.

Her hastadan sonra ördek ve sürgüler bol sıcak su deterjan ve bir fırça yardımıyla yıkanıp büyükçe   bir  kova  içine  hazırlanmış  %  2’lik  çamaşır  suyunda  (100  ölçü  su  1  ölçü  çamaşır  suyu)  en  az  20     dakika bekletilmelidir.  Bundan sonra durulanıp yerine konmalıdır.

Hemşire odası ve doktor odasındaki buzdolapları her hafta temizlenmelidir.

Oksijen başlıkları her hasta kullanımında yıkanıp,1/10 çamaşır suyunda 10 dk  bekletilir, durulanısı  ve kuru olarak takılır.

 

 

imagesCA0MPNN7.jpg

 

 EL HİJYENİ

GEÇİCİ FLORA; elemanları cildin yüzeyel kısmına kolonize olur ve uzaklaştırılabilir. Hastane enfeksiyonlarından sorumludur!

 

KALICI FLORA; cildin derin tabakalarında bulunan bakteriler. Uzaklaştırılamaz.Hastane enfeksiyonlarından sorumlu değil.

 

Kontamine Ellerden Çapraz Kontaminasyon:

• Kontamine bir gerece temas el kontaminasyonuna

• Diğer gereç veya hastaya kontamine ellerle temas onların da kontaminasyonuna

• Mikroorganizmaların onlara nakline

• Elde var olan herhangi bir kesiden mikroorganizmaların kan dolaşımına girmesine ve

enfeksiyon gelişimine denir.

 

Etkili El Yıkama:

Eller su ile ıslatılır. Ellere 3-5 ml sıvı sabun alınır. Eller ovalanarak köpürtülür.

Sağ avuç içine sol el sırtı gelecek şekilde yerleştirilir, ovalanarak beş kez tekrarlanır. Aynı hareket diğer el içinde beş kez tekrarlanır.

Sağ eli sol el sırtına koyarak parmak araları birbirinin içine gelecek şekilde tekrarlanır.

Sağ el parmak sırtları sol elin avuç içine gelecek şekilde yerleştirilir, ovalama tekrarlanır.

Sağ el baş parmağı sol avuç içine alınarak rotasyon el olarak beş kez tekrarlanır. Aynı hareket sol el için de tekrarlanır.

Sağ el parmak ucu iç kısımları,sol el avuç içine gelecek şekilde konur ve ovalanır.Aynı hareketler sol el parmak uçları için de yapılır ve bu işlem en az 15-30 sn sürer.Kağıt havlu ile eller iyice kurulanır.

 

Cerrahi güvenliğin sağlanması                  

Cerrahide Bilinen 10 Ana Hedef

Ekip;  Güvenli  doğru hasta, doğru ameliyat ve doğru taraf cerrahisi yaptığından emin olmalı( cerrahi güvenlik formu,ameliyat öncesi hazırlık,taraf doğrulama işaretleme)

         Ekip, hastayı ağrıdan korurken anestezinin zararlı etkilerinden de korumalı

         Ekip, hastayı hayatı tehdit eden hava yolu ve solunum kaybından korumalı

         Ekip, aşırı kan kaybı riskine karşı hazırlıklı olmalı

         Ekip, hastaya alerjik veya yan etkisi olabilecek ilaçları uygulamamalı

         Ekip, cerrahi alan enfeksiyon riskini azaltacak tüm önlemleri almalı

         Ekip cerrahi alanda alet ve/veya spanç kalmasını engellemeli

         Ekip, ameliyatta ortaya çıkan tüm patolojik numunelerin doğru şekilde isimlendirilmesini sağlamalı

         Ekip, ameliyatın güven içerisinde başlayıp tamamlanması için sürekli iletişim içinde olmalı

         Hastanelerden,  ameliyat kapasitesi ile bilginin rutin olarak elde edilmesi sağlanmalı

 

KAN TRANSFÜZYONU

 

Kan Transfüzyonu Kan ya da elemanlarının tedavi amacıyla IV yolla verilmesidir.

Kan ve kan ürünleriyle tedavi,Hayat kurtarıcı olduğu kadar Morbitite ve mortalite nedenidir

 

MODERN KAN TRASFÜZYON TEDAVİSİNİN AMACI: Öncelikle eksikliği yerine koymaktır. Bu nedenle etkili bir kan transfüzyon tedavisi kan komponent tedavisidir.

Diğer tüm tedavilerde olduğu gibi kan transfüzyon tedavisinin uygunluğu ve etkinliği, kullanılacak ürünün içeriğinin yapısının ve yan etkilerinin bilinmesi ile mümkündür. Kan, her biri ayrı bir foksiyona sahip son derece spesifik yapılardan oluşmuş bir bütün,canlı bir dokudur.

Sağlıklı bir kişinin kan vermesi organlarından bir bölümünü vermesi olarak da tanımlanabilir.O halde kan transfüzyonu aslında bir organ transplantasyonudur.Bu nedenle transfüzyondan önce hastadan onam alınmalıdır.

Kanama, travma ya da cerrahi girişimler nedeniyle kan kaybının neden olduğu durumlarda

Ciddi kronik anemilerde kanın oksijen taşıma kapasitesini artırmak,

Pıhtılaşma bozukluklarını düzeltmek böylece kanama kontrolüne yardımcı olmak amacıyla yapılır.

 

 

 

Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik:

 Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı tarafından;

Aşağıda belirtilen uygulamadan önce yapılması gereken kontroller yapılır:

 Hastanın kimliği,

 Hekim istemi,

 Kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı,

 Ürünün planlanan veriliş süresi hasta doyası ve kol bantında doğrulanmalıdır. Hastanın vital bulguları alınmalıdır.

 

İçerikü.jpg

 

Ayrıca kan torbası üzerindeki:                                            

Kan verilecek hastanın adı ve soyadı,                                                   

Kan grubu uygunluğu,

Cross-match yapılıp yapılmadığı,

Kanın alındığı tarih ve son kullanma tarihi,

Hepatit ve AİDS gibi hastalık testlerinin sonuçları

Kanın görünümü (içinde pıhtı olmamalıdır.) kontrol edilmelidir

Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmelidir.Hemşire hasta yanında olmalıdır.

Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenmelidir.

IV infüzyon malzemelerine ilaveten kan seti ve % 0,9 NaCl hasta yanında bulundurulmalıdır

İlk 5- 10 dakika(25-30 ml) yavaş (2-5ml/dk) yapılmalıdır

    İlk 5-10 dak.dan sonra bir problem yoksa transfüzyon, hastanın tolere edebileceği hızda, hastanın kliniğine ve dr orderine  göre ortalama1-3 saatte tamamlanmalıdır. Ancak bakteri üreme riski nedeniyle 4 saati geçmemelidir

 

 

TRANSFÜZYON PRATİĞİNDE TEMEL İLKELER

1-Kan veya kan ürünü hastaya verilmeden önce en az 2 dk kadar yumuşak hareketlerle çalkalanarak içerisindeki plazmadan ve hücreden yoğun kısımlarının karışması sağlanmalıdır.

2-Hatta bu çalkalama hareketi ürünün infüzyonu sırasında da aralıklı olarak tekrarlanmalıdır.

3-Setin haznesinde bakteri üremesini engellemek için transfüzyon başlangıcından 4 saat sonra veya her iki ünite transfüzyondan sonra set değiştirilmelidir.

4-Ayrıca kan ürününün görünümü (içinde pıhtı, hava olup olmadığı,rengi) de kontrol edilmelidir.

5- Tam kan veya eritrosit süspansiyonu ünitesi açıldıktan sonra;

1-6oc de 24 saat
0da ısısında 20-24 oc de 4 saat saklanabilir

6-RUTİN UYGULAMALARDA KAN ASLA ISITILMAMALIDIR.

7- KANIN ISITILMASI İÇİN aşağıdaki endikasyonların  gerçekleşmesi gerekmektedir:

          Masif transfüzyon

          İnfüzyon bölgesinde venöz spazma bağlı ağrı gelişmesi

          Ekschange transfüzyon

8-Isıtma özel cihazlarda olmalı

 

MASİF TRANSFÜZYON nedir?

         Hastaya 24 saat içinde total kan volümüne eşit miktarda kan transfüzyonu yapılması

         10 Ü den fazla tam kan, 20 den fazla eritrosit süspansiyonu verilmesi

         3 saat ya da daha kısa sürede dolaşımdaki kan volümünün %50 den fazlasının replasmanı

         150ml/dk kan kaybı olması halinde yapılan transfüzyon

 

KAN TRANSFÜZYONU REAKSİYONLARI GELİŞİRSE YAPILMASI GEREKENLER:

Kan transfüzyonu hemen durdurulmalı ,verilen kan dan hastadan dan örnek alınarak lab.a gönderilmeli

% 0,9’luk NaCl ile damar yolu açık tutulmalı,

Dr. ye haber verilmeli,

Dr. İstemine göre acil tıbbi tedaviye başlanmalı

Semptomlar ve  hayati bulgular takip edilmeli,

Kan bankasına reaksiyon geliştiği bildirilmeli

Gerekli tüm açıklamalar kayıt edilmelidir.

 

HASTA VE ÇALIŞAN  GÜVENLİĞİ

ziekenh13wf4

 

Sağlık hizmeti sunumunda hasta ve sağlık çalışanlarının zarar görmesine yol açabilecek tüm işlem ve süreçleri ifade eder.

 

AMAÇ:

Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için ;

 • Hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılması
 • Uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi
 • Hizmet içi eğitimlerle personel farkındalığının ve niteliklerinin artırılması
 • Raporlama sistemi oluşturulması
 • Hasta bakım ve tedavi sürecinin güvenlik ve kalitesinin artırılmasına ilişkin esasları

düzenlemektir.

Hastanelerde hasta ve çalışan güvenliğinin oluşturulup uygulamasından hastane yönetimi sorumludur.

Bu amaçla; iyi bir ekip kurmalı ve iyi iletişim sağlamalıdır.

Amaç hasta ve çalışanın zarar görmemesidir. Bu nedenle önlemler alınmalı, girişimlerde bulunulmalı, hedefler konulmalı.

Sağlık kurum ve kuruluşları hasta ve çalışan güvenliği kapsamında;

a) Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,

b) Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi,

c) İlaç güvenliğinin sağlanması,

d) Kan transfüzyonunda güvenli uygulamaların sağlanması,

e) Enfeksiyon risklerinin azaltılması,

f) Hasta düşmelerinin önlenmesi,

g) Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,

h) Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi,

ı) Çalışan güvenliği için gerekli önlemlerin alınması,

i) Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması (Mavi Kod ),

j) Yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması (Pembe Kod ),

k) Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı gerekli

güvenlik tedbirlerinin alınması(Beyaz Kod)

l) Afetler (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı durumlarda tedbir alınması. uygulamalarını yerine

getirir.

 

 

bileklik-yetiskin.jpgimagesk.jpg

 

 

HASTA KİMLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI VE

DOĞRULANMASI

 

a) Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, hasta kimlik tanımlama ve kimlik doğrulama ile ilgili bir süreç oluşturulur.

b) Tetkik, tedavi, cerrahi girişimler ile girişimsel işlemler öncesinde ve ilaç, kan ve kan ürünü uygulamadan önce, klinik testler için numune alımında ve hasta transferinde kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir.

c) Hasta kimlik tanımlama ve doğrulama işleminde hasta kol bandı kullanılır.( oda ve yatak numarası kullanılmaz.)

 

 

d) Hasta kimlik tanımlama işleminde kullanılan barkodlu kol bandında;

1.      Protokol numarası (kalın ve büyük punto),

2.      Hasta adı– soyadı,

3.      Doğum tarihi (gün–ay–yıl),

e) Hasta yatışlarında iki  ayrı renkte kol bandı kullanılır. Renkli kol bandı uygulamasında;

   1) Normal hastalar için beyaz kimlik doğrulama kol bandı,

   2) Alerjik hastalar için kırmızı,

 f)Doğumhanede kol bandı uygulaması işleminde

   1) Doğum öncesi yatış işlemlerinde,hastaya beyaz kol bandı takılır.Hasta doğum yaptıktan sonra veya  sezaryan olduğunda  bebeğin cinsiyetine  göre erkek çocuğu olana mavi, kız çocuğu olana pembe kol bandı takılır.

   2) Bebeğin kol bandında anne adı ve soyadı, bebeğin doğum tarihi ve annenin protokol numarası bulunur.

   3) Cinsiyetin karışmaması için erkek çocuklara mavi, kız çocuklara pembe kol bandı takılır.

 

SAĞLIK HİZMETİ VERENLER ARASINDA İLETİŞİM GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

a) Hasta bakım ve tedavi sürecinde sözlü/telefon talimatlarının verilmesi ve alınmasında;

1) Sözlü talimatlar, steril girişimler sırasında, tabibin hastanede ya da serviste olmadığı durumlar  ile acil olarak ilaç verilmesi gerekli olan durumlarda verilir.

2) Sözlü/telefon talimatı alınırken önce talimat yazılır, yazılan talimat daha sonra geri okunur ve doğruluğu talimatı veren kişiye onaylatılır, lüzumu halinde verilen ilaç adının kodlama yöntemi ile tekrar edilmesi istenir.

3) Sözel/telefon isteminin alınamayacağı durumlar

    Kan Transfüzyonu

    Kemoterapi İlaçları

    Yüksek Riskli İlaçlar

 

§Potasyum Klorür

§% 0.9 # konsantrasyonda Sodyum Klorür (Serum Sale)

§Heparin   

§İnsülin

§Narkotik grubu ilaçlar

 

b) Sözlü/telefon talimatlarının kaydında;

1) Talimatı veren tabibin adı ve soyadı, talimatın alındığı tarih ve saat forma kaydedilir.

2) Talimatların altına “sözlü talimat” veya “telefon talimatı” olduğu yazılır.

3) Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, sözlü talimatı veren tabip tarafından 24 saat içinde imzalanır ve hasta tabelasına geçirilir.

4) Talimatı veren tabibe 24 saat içinde ulaşılamadığı takdirde Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, hastayı devralan servis tabibi tarafından onaylanır ve hasta tabelasına geçirilir.

 

                          

 

 İLAÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

a) Yatışına karar verilen hastanın varsa kullandığı ilaçlar kayıt altına alınarak ilgili tabibe bildirilir.hHastanın tedavi planı, ilaç dozu, zamanı ve uygulama şeklini içerecek şekilde, okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın kendi tabibi tarafından günlük olarak yazılır,imzalanır ve kaşelenir. İlaç ve tıbbi malzeme reçetelenmesi ve order edilmesi işlemi sadece hekimler tarafından yapılır. Reçeteleme ve orderlarda kısaltma kesinlikle kullanılmaz

b) Hastanın evden getirdiği ve hastanede kullanması gerekli olan ilaçlar, günlük olarak ve her farklı ilaç eklendiğinde eczacı ve /veya sorumlu tabip tarafından ilaç-besin, ilaç-ilaç etkileşimleri bakımından değerlendirilir.

c) Hastanın kullandığı tüm ilaçların ilgili hemşiresi tarafından verilmelidir.

         İlaç hazırlama esnasında order-hasta-ilaç ve ilaç miad kontrolleri ilgili hemşire tarafından yapılır.

         Hemşireler ilaç uygulaması yaparken mutlaka hasta bilekliği-hasta yatak başı kartı-hemşire gözlem kağıdı ve hastanın şuuru açık ise seslenerek kimlik doğrulama işlemini yapmalıdır. Bu işlem sonunda doğru order ile doğru hasta kontrolü de yapılır.

         Her hastaya özel ilaç kapları olmalıdır.

         İlaç uygulama saatleri ve uygulayan kişinin ismi ve imzası yatak başı hemşire gözlem formunda olmalıdır.

 

d) İlaç uyumu, istenmeyen ve beklenmeyen yan etkiler, tabip ve hemşireler tarafından izlenir.

e) Taburcu ve transferlerde, hasta/hasta yakınına ilaç listesi verilir ve ilaç kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılır.

e) Kurum eczanesinde, adı ve ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar ve uygulama formları ayrı raflarda depolanarak üzerine ayırt edici etiket yapıştırılır.

f) Yüksek riskli ilaçlar, ilaç kapları ile enjektöre çekilen ilaçların isim ve dozları etiketle belirlenir ve etiketler okunaklı şekilde yazılır.

g) Yüksek riskli ilaçlar, Yüksek Riskli İlaç Etiketi yapıştırılarak ameliyathane, yoğun bakım ve acil serviste kilitli dolapta, servis hemşiresinin sorumluluğunda muhafaza edilir.

h) İlaçların klinik olarak gerekli olmayan alanlarda bulundurulmaması için eczacı tarafından denetimler yapılır.

ı) Benzer isimli ilaçların yanlış kullanımını önlemek amacıyla, her sağlık kurum veya kuruluşu,

kendi ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak ismi ve söylenişi benzer ilaç listesini oluşturur. Bu liste, yılda bir kez gözden geçirilerek güncellenir.

i) Bağımlılık yapan uyarıcı ve uyuşturucu ilaçlar, kilitli dolaplarda servis hemşiresinin sorumluluğunda muhafaza edilerek, imza karşılığında teslim edilir.

 

HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ: yonca.jpg

 

a)      Hastane içerisinde bulunan her hasta için yetişkin için İTAKİ-çocuklar için HARİZMİ ölçeği ile düşme riski belirlenir Risşkli görülenlerin başına yonca figürü asılır.

Bu hastaların, gerekli önlemler alınmak suretiyle (sedye ve yatak korkulukları kaldırılır )hemşire bankolarına yakın alanlarda ve sürekli gözetim altında tutulur. Hasta yalnız bırakılmaz.Saat başı ziyaret edilir.Odasının kapısı açık tutulmalıdır.

b) Düşme riskinin yüksek olduğu bölgelere uyarıcı tabela, resim ile uyarı levhaları konularak hastaların bu bölgelerde daha dikkatli olmaları sağlanmalıdır.

c) Personel hasta transferlerinde alınacak önlemler konusunda eğitilir.

d) Ameliyat sonrasında hasta ilk defa ayağa kalkıyorsa hastalara mutlaka eşlik edilmelidir.

e)  Islak zemin var ise silinmesi sağlanmalıdır.

f)  Yatak ve tekerlekli sandalyeler kilitlenmelidir.

g)  Sedye ve yatak korkulukları çalışır durumda olmalıdır.

h)  Merdiven ve koridorlar yeterli aydınlatılmalıdır.

ı)  Açma kapama düğmeleri kolay bulunmalıdır.

i) Doldurulan formlar aracılığı ile düşmelerin takibi ve belirli aralıklarla analizi yapılmalı, düzeltici-önleyici  faaliyetler başlatılmalıdır.

 

SIRA BEKLEMEDEN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN ÖNLENMESİ

a) Sağlık kuruluşuna müracaat eden hastalar risk gruplarına göre değerlendirilir.

b) Yüksek riskli hastalara tedavi sürecinde öncelik tanınır.

c) Yüksek riskli ve kronik hastalığı nedeniyle, sık hastaneye başvuran hastaların daha hızlı hizmet alması için düzenlemeler yapılır.

d) Hastalar, sıra beklemesi gerektiği durumlarda bekleme nedenleri ve tahmini bekleme süreleri hakkında bilgilendirilerek, istek halinde ilgili hizmete ulaşabilecekleri bir diğer sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

 

a) Çalışanları olası risk ve tehlikelere karşı korumak amacıyla, riskli alan ve gruplar (risk analiz planları)belirlenir.Bu çerçevede Çalışan Güvenliği Programı oluşturulur ve uygulamaya konulur.

 b) Riskli bölümlerde çalışan personel için ilgili mevzuat doğrultusunda düzenli olarak sağlık taramaları yapılır.

c) İğne ucu yaralanmaları takip edilir ve gerekli önlemler alınır.

d) Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde önlük, eldiven, yüz maskesi, gözlük ve benzeri kişisel koruyucu ekipmanlar bulundurulur

e)) Bulaş özelliği yüksek hastalar ve özellikli grupların tedavi ve bakım sürecinde, hasta ve çalışanları korumak için kurum gerekli tedbirleri alır.

f) Radyasyona tabi çalışan kişilerin dozimetre kontrolleri düzenli olarak yapılır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca önerilen takip sürelerine uyulması zorunludur.Ayrıca

g) Lateks allerjisi olan personele yönelik düzenlemeler yapılır.

h) Çalışanların bulaş riski olan hastalıklara karşı korunması için, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından aşı listesi oluşturulur ve riskli alanlarda çalışan personelin aşılanması  sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
    Oval: KIRMIZI KOD
4444
  Oval: BEYAZ KOD
1111
 
 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Akış Çizelgesi: Bağlayıcı: 2222Akış Çizelgesi: Bağlayıcı: 2222TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SÜRECİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI

(MAVİ KOD UYGULAMASI)

                                                                                                                                        

 

a) Temel yaşam fonksiyonları (solunum, dolaşım) risk altında olan veya durmuş bulunan bireylere gerekli müdahalelerin yani Cardio Pulmoner Resusitasyon (CPR)’ un yapılabilmesi için“mavi kod” uygulaması gerçekleştirilir..Mavi kod uygulaması telefonla  22 22 aranarak başlatılır.

b) Mavi kod ekibi, mesai içi ve mesai sonrası olmak üzere iki ayrı ekip olarak kurulur ve kesintisiz hizmet vermeleri sağlanır.

c) Mesai saatlerinde; anestezi, kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, dâhiliye, genel cerrahi uzmanlarından biri veya bu branşların bulunmadığı yerlerde, idare tarafından görevlendirilen bir tabip ekip lideri olur.

d) Hastanedeki tüm tabiplerin ve görevli diğer sağlık personelinin CPR eğitimi alması sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİDOĞAN VE ÇOCUK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 

 
  Akış Çizelgesi: Bağlayıcı: 3333

 

 

 

(PEMBE KOD UYGULAMASI)

 

a) Yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamak amacıyla “pembe kod” uygulaması gerçekleştirilir.Pembe kod uygulaması telefonla 33 33 aranarak başlatılır.

b) Pembe kod uygulamasını gerçekleştirmek için  bir ekip kurulur.

 

c) Ekip üyelerinin görev tanımları sağlık kurum veya kuruluşu yönetimince yapılır ve ekibe tatbikat yoluyla gerekli eğitim verilir.

d) Anne ve babası ayrı ya da ailevi sorunları olduğuna dair bilgi verilmiş bebeklerin farkındalığının ortaya konulması ve takibi için anne, hemşire bankosuna yakın bir odada yatırılır ve bebeğin farkındalığını ortaya koyacak ve sadece hemşireler tarafından fark edilecek bir belirteç oluşturulur.

 

 

Akış Çizelgesi: Bağlayıcı: 1111HASTA VE ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL SALDIRI,CİNSEL TACİZ VE ŞİDDETE MARUZ KALMALARINA KARŞI GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMASI

 (BEYAZ KOD UYGULAMASI)

 

 

 

a) Sağlık kurum veya kuruluşu tarafından, fiziksel saldırılara karşı gerekli tedbirler alınır ve prensipler belirlenir.Fiziksel saldırıya maruz kalındığında telefonla 11 11 aranarak beyaz kod uygulaması başlatılır.

b) Özellikle çalışanların şiddete maruz kaldığı durumlarda çalışanın şikâyetlerini değerlendirecek ve üst yönetimin desteğini hissedeceği bir çalışan hakları birimi mevcuttur.

c) Bu tür durumlara müdahale edecek ve 24 saat esasına dayalı olarak görev yapabilecek nitelikte sorumlu bir ekip bulundurulur.

d) Beyaz kod bildirimi yapıldığında ekip sorumlusu tarafından bildirim formu doldurularak kalite birimine verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFETLERDE(DEPREM,YANGIN,SEL) VE OLAĞAN DIŞI

DURUMLARDA TEDBİR ALINMASI

a) Kurum bir afet planı oluşturur.

b) Afet planının tatbikatları yılda en az bir kere yapılır. 1.derece deprem bölgesinde olan kurumlar yılda en az iki kez deprem tatbikatı yapar.

c) Afet planında insanların toplanma alanları belirlenir ve tatbikatlar bu toplanma alanları üzerinde gerçekleştirilir.

d) Toplanma alanında o gün kurumda yatan hastaların ve o gün kurumda görev yapan tüm personelin listesi kontrol edilerek kişiler, mekândan tahliye edilir.

e) Özürlü ve yatan hastaların tahliyesini sağlayacak araçlar, kurumda hazır bulundurulur.

f) Yangın söndürme araçlarının her an kullanıma hazır olması sağlanır.

g) Tüm personel yangın söndürme teknikleri ve söndürme cihazlarının kullanımı konusunda eğitilir.

h) Yangın söndürme tesisatı beş senede bir genel kontrolden geçirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM

• Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasıdır.

• Bu sürecin amacı anlaşılmaktır

İletişim Süreci                                                                         

 • Düşündüğünüz
 • Söylemek istediğiniz
 • Söylediğinizi sandığınız
 • Söylediğiniz
 • Duymak istediği
 • Duyduğu
 • Anladığını sandığı 
 • Anladığı

 

İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ

• Sözsüz İletişim

• Sözlü İletişim

• Yazılı İletişim

• Elektronik İletişim

 

“SEN DİLİ”

 Suçlayıcıdır. Kusur bulur, yargılayıcı, aşağılayıcı mesajlar taşır.. İşbirliğinden uzaklaştırır.

Savunucu ve düşmanca tavırlara neden olur. Olumsuzlukları pekiştirir. (inandırır.) İnsanlar

kendilerini kızgın, incinmiş ve değersiz görür. Değişmeye direnç olur. Kişi önemsenmediğini

düşünür. Kızgınlığı kışkırtır. Öç almaya hakkım var düşüncesini doğurur.

 

“BEN DİLİ”

Hissedilenleri ifade eder. İyi niyetle işbirliği çağrısıdır. Çözüm getirmez, durumu açıklar. Güven

geliştirir. Suçlamaz, yargılamaz. Savunmaya itmez. Paylaşmaya çağrıdır. Karşıdaki kişide

düşünme ve empati yaratır.Hisler ve kaygılar açıkça dile getirilir. Hislerin sorumluluğu

yüklenilir. Durum, davranış ve olumsuz duygu belirtilir. "KİŞİLİGE SALDIRI YOKTUR

 

İLETİŞİM GÜNAHLARI

Emretme,Tehdit.Alaycılık ,Muğlak dil,Dili iyi kullanamama, ,Ses tonunu ayarlayamamaBeden dilini yanlış, yetersiz ya da abartılı kullanma ,Bilgileri gizleme,Konudan kaçınma

 

DİNLEME

Dinleme bir sanattır, gerçek dinleme konuşmaktan daha zordur, gayret ve disiplin gerektirir

 

Neden dinlemiyoruz?

• Seçici dinleme

• Düşünme hızı

• İlgi eksikliği

• İnanç ve davranışlar

• Konuşmacıya tepkiler

• Önyargılarımız

• Sözcükler

• Fiziksel engeller

 

 

 

 

Serçe masalında empati:

·         Göğsü kınalı serçe, gök gürlemesinden çok korkar, “gök gürlediğinde kırk kantar yağım  eriyor” dermiş.

 • Bir gün birisi demiş ki; “Sen kendin beş dirhem gelmezken nasıl oluyor da kırk kantar

      yağın eriyor?”

 • Bunun üzerine serçe şöyle karşılık vermiş: “Herkesin dirhemi de kantarı da kendine göre”
 • Her insanın, hatta her canlının olaylara kendine özgü bir bakış açısı vardır. Dışarıdan

      bakarak bunu göremeyiz. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyup olaylara onun  gözüyle bakabilirsek      onun duygularını, düşüncelerini anlayabiliriz. (Üstün Dökmen’den)

 

Empati nedir?

 • Kişinin kendisini diğerinin yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya çalışmasıdır.
 • Kişinin, diğerinin duygularının yoğunluğunu ve anlatımını algılama ve anlama

      yeteneğidir.

 

Temel iki fiil söz konusudur :

 • Yansıtma; Diğer kişinin yaşadıklarını ve deneyimlediklerini ona göre geri bildirme,
 • Kabul Etme; Diğer kişinin yaşadığını onaylamak,

 

 

Empati ne değildir?

Empati karşımızdaki ile özdeşleşmek, ona benzemek, sempati duymak değil; onun bakış tarzını yakalamaya çalışma çabasıdır.

 

Beden Dili

Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır.İnsanların yüzyüze kurdukları ilişkide,kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır.

Ses Tonu, Şiddet ve Konuşmanın Akıcılığı

İnsanlar arası ilişkilerde yaşanan en küçük gerginlik, kendini önce ses tonuyla ortaya    koyar.Büyük çoğunlukla gündelik ilişlilerde canlı, neşeli, enerjik bir ses tonu, insanlar üzerinde  olumlu etki bırakır.

 

HASTA VE HASTA YAKINIYLA İLETİŞİM

• Hasta ve yakınıyla başarılı bir iletişim genellikle görünüşle başlar.

• Personelin iyi giyimli olması ve profesyonel tavırları güven duygusunu artırır.

• Hasta ve yakını, personelle iletişimi sırasında utangaçlık, korku ve kızgınlık gibi

duygulara bürünebilir ve sağlık problemleri stresini artırabilir.

• Uzun süren ve acı veren durumlar hayal kırıklığı ve umutsuzluğunu tetikleyebilir ve

duygusal tepkilerini artırabilir.

• Hastanın sinirliliğinin korkudan, ummadığı veya yanlış anladığı olaylardan, organik ya da

psikolojik karışıklıklardan kaynaklanabileceği unutulmamalıdır.

• Personel, kızgın bir hastayla ilgilenirken sinirli ve savunmacı olmaktan kaçınmalıdır.

• Personel, güler yüzlü ve hoşgörülü olmalıdır.

• Hasta ve yakınına karşı sıcak ve ilgili olmalıdır.

• Hasta ile oturup onun seviyesinde konuşmalıdır.

• Sorunları dikkatle ve nazikçe ve sabırla dinlemeli

• Hasta ve yakınına karşı saygılı olmalıdır.

• Mantıksız bile olsa bütün şikayetleri kabul etmeli.

• Açık sözlü ve dürüst olmalı.

• Durumu anlaşılır hale getirmek için kesin bilgiler vermeli.

• Personel herkese eşit davranmalı (milliyet, ırk, mezhep, renk, yaş, cinsiyet, sosyoekonomik  düzey vb

 

TELEFON İLE KONUŞMA

• Personel, hasta ve yakınları ile telefon konuşmalarında;

• Konuşmasına özen göstermeli,

• İçtenlik belirtilen bir ses tonu kullanmalı,

• Doğal olmalı,

• Açık ve kesin konuşmalıdır.

• Konuşmaya günün vaktine göre selamlama ile başlamalı ve bulunduğu bölüm ile kendisini tanıtacak şekilde cevap vermeli (Günaydın,……..Hastanesi, Müracaat, isim,gibi),

 

• Yeri geldikçe (hitap ederken), arayanın adını gerekli ünvanlarını ekleyerek kullanmalı,

• Lütfen, Teşekkür Ederim ve Rica Ederim sözcüklerini kullanmalı,

• Hastanın ve hasta ile ilgili kişilerin sözünü mümkün olduğunca kesmemeli,

• Dikkatle dinlemeli,

• Anlayışlı ve düşünceli olmalı,

• Verdiği bilgilerin karşı tarafça doğru anlaşılmasına özen göstermeli ve

• Telefonu ilk önce karşı tarafın kapatmasını beklemelidir.

 

HASTAYI SELAMLAMA

Hastanın selamlanarak hatırının sorulması, kendisine önem verildiğini göstereceğinden ve moral vereceğinden hasta ile karşılaşıldığında, personel tarafından selamlanmalıdır.

 

PERSONELİN KENDİSİNİ TAKDİM ETMESİ

Hasta kiminle konuştuğunu bilmek isteyeceğinden; personelin hastaya adını söylemesi, güven verici, arkadaşça ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiyi kurmakta ilk adım olacağından, personel hastaya kendisini takdim etmelidir.

 

KESİN VE YETERLİ BİLGİ VERİLMESİ

Yatan ve acil hastanın veya poliklinik hastasının sağlık kuruluşunda tetkik ve tedavilerini yaptırmak üzere çoğunlukla bir yerden bir yere gitmesi gerektiğinden (bekleme odasından görüşmeye, laboratuara, röntgen bölümüne, muayene odasına gibi), hastaya açık, kesin gidiş istikametlerinin gösterilmesi ile nereye ve niçin gidileceğine dair açıklamada bulunması, hastanın kaybolmasını, laboratuardaki veya röntgendeki randevusunu kaçırmasını önleyeceğinden, personel hastaya kesin ve yeterli bilgi vermelidir.

 

HASTAYA İSMİ İLE HİTAP ETME

Hastaya saygı ve terbiye kuralları çerçevesinde ismi ile hitap edilmelidir.

 

ÖZEL HAYATA SAYGI GÖSTERME

Hasta ile ilgili bilgilerin, toplum içinde veya vaka ile ilgilenen sağlık kuruluşu personeli (yetkili hekim) haricinde, herhangi bir kişi veya kişilerle tartışılmamalıdır. Hastanın özel hayatına saygı gösterilmeli ve başkalarına bu konularda bilgi verilmemelidir.

 

BEKLEMEDEKİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ

Hastanın bekletilmesinin sebebi hakkında belirli bir sürelerle bilgilendirilmesi gerekir.

Hastanın bekletilme nedenini bilmesi onu daha toleranslı yapacağından; beklemenin aşırı

uzun olması halinde hastanın daha uygun bir zamanda gelmesi kendisi açısından bir alternatif

olabileceğinden kendisine durum anlatılmalıdır.

 

 

Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri ve doğru olarak kullanımı şeklinde tanımlanmaktadır.

·         Hastanın sorununun tanımlanması,

·         Hekim tarafından doğru tanının konulması,

·         İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması,

·         Tedavinin  gerçekleşebilirliğinin ve  maliyetinin değerlendirilmesi,

·         Tedavinin başarısı ve hastanın  uygunluğunun değerlendirilmesi,

·         Eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa uygun ilaçların seçimi,

·         Çoklu ilaç kullanımlarında ilaç ilaç etkileşimlerin öngörülmesi,

·         Her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması gerekmektedir.

·         Bu aşamada güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır.

·         Hasta ve hasta yakını tedavi , tedavinin gidişi, ilaçların olası yan etkileri, kontrol randevusuna gerek olup olmadığı, tedavi süresince yapılması ve yapılmaması gerekenler,besin ve ilaç etkileşimleri

·         hakkında bilgilendirilmelidir.

 

İLAÇ KULLANIMINDA ÖZEL GRUPLAR:

Çocuklar ,Yaşlılar,Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar,Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar

Kronik hastalığı olanlar, İlaç ve besin alerjisi öyküsü olanlar

 

HATIRLATMA-SORGULAMA

Kronik rahatsızlıklar,Kullanılmakta olan ve en son kullanılan ilaçlar,Gıda takviyesi ve bitkisel ürünler,Alerjik durumlar

 

ANLATMA-ANLAMA-DOĞRU UYGULAMA

Nasıl?

Hangi dozda?

Hangi sıklıkta?

Ne kadar süre ?

Saklama?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKLAMA

Ambalaj ve kullanma talimatında belirtilen saklama koşullarına uyulmalıdır. Aşağıdakiler kullanılan saklama önlemleridir.

            25°C/30°C altında oda sıcaklıklarında saklayınız.

            2°C-8°C arasında (buzdolabında) saklayınız.

            Dondurucu içerisinde saklayınız.

            Soğutmayınız / dondurmayınız.

            Orijinal ambalajında saklayınız.

            Orijinal kabında saklayınız.

            Kabı dış kartonun içerisinde tutunuz.

            Kabı sıkıca kapatınız.

            Herhangi bir özel saklama talimatı yoktur.

İlaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde, ışıktan ve nemden korunarak ve ambalajında saklanmalıdır.

Son kullanım tarihi kontrolü yapılmalıdır.

Uygun saklama koşullarında saklanmayan veya son kullanım tarihi geçmiş ürünlerde:

Etkinlik azalabilir. 

İstenmeyen bozunma ürünleri oluşabilir.

Zehirlenme meydana gelebilir.

Yan etki görülme sıklığı veya şiddeti artabilir.

 

SOĞUK ZİNCİR ÜRÜNLER:

        Soğuk zincir, üretildiği andan tüketileceği ana kadar +2°C ile +8°C arasında korunması gereken ürünlerin saklama ve taşıma koşullarını ifade eder.

        Saklanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamalarda daha fazla özen isteyen ürün grubudur.

        Taşıma sırasında kullanılan yalıtımlı taşıma kabı ile birlikte soğutucuya yerleştirilirse uygun soğutma sağlanamayacaktır.

        Soğuk zincir ürünlerin donmamasına özen gösterilmelidir.

        Kesinlikle dondurucuda saklanmamalıdır.

        Dondurucudan çıkartılan buz akülerinin, ürüne doğrudan teması ile ürünün donma riski artmaktadır.

        Buz aküleri, buzluktan çıkarıldıktan sonra çalkalama sesi gelene kadar oda ısısında bekletildikten sonra kullanılmalıdır.  

        (Ör: -20°C’ de dondurulmuş buz aküsü, +20°C’de yaklaşık bir saat bekletilmelidir.)

        Donmaya duyarlı ürünlerde Dünya Sağlık Örgütü’ nün de tavsiyesi olan soğuk su aküsü (buzdolabında soğutulmuş su aküsü) kullanılarak taşıma sağlanırsa   donma  riski de önlenmiş olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:

 

o   Doğru uygulama                          

o   Aç/tok kullanım

o   Kullanım süresi

o   Kullanım zamanı

o   Doz değişikliği

o   Unutulmamalıdır ki her ilacın kullanım şekli ve

o    kullanım yolu aynı değildir.

 

Aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilmeli ilaç kullanım şekli ve dr. orderi göz önünde bulundurulmalıdır:

·         Kırma

·         Çiğneme

·         Suda veya başka sıvıda çözme…

 

Uygun şekilde kullanılmayan ilaçlarda:

o   Etkinlik azalabilir. 

o   İstenmeyen bozunma ürünleri oluşabilir.

o   Zehirlenme meydana gelebilir.

o   Yan etki görülme sıklığı veya şiddeti artabilir.

       AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ BİR EKİBİMİZ   MEVCUTTUR.

 

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ;

      Hastanelerde meydana gelen olaylardan ders çıkartmak ve benzer olayların bir daha yaşanmasını engellemek amacıyla oluşturulan bir sistemdir.

      Bu sistem içinde ana öğe, çalışanlar tarafından yaşanan olayların bir daha yaşanmasını engellemek için yapılan bildirimlerdir.

 

OLAY FORM DOLDURMA

      DOLU FORMUN KALİTE BİRİMİNE GÖNDERİLMESİ

      BİLDİRİMLERİN İLGİLİ KOMİTELERE GÖNDERİLMESİ

      KÖK NEDEN ANALİZİ YAPILMASI

      ÇIKTILAR

      ÖNLEMLER

 

 

 

İlaç Güvenliği

      Yanlış ilaç istenmesi

      Yanlış ilaç uygulanması

      İlacın yanlış yolla uygulanması

      İlacın yanlış zamanda uygulanması

      Eczaneden yanlış ilaç gelmesi

      Eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi

      Kayıtların yanlış olması

 

Transfüzyon Güvenliği

     

Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

Yanlış kan ve/veya kan ürünü

Kan ve/veya kan ürününün yanlış etiketlenmesi

Kan ve/veya kan ürününün uygun olmayan depolanması

Transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması

Uygulama sonrası reaksiyon gelişmesi

 

Cerrahi Güvenlik

 

      Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

       Ameliyat taraf işaretleme yapılmaması

       Yanlış taraf/organ cerrahisi

       Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi'nin yanlış doldurulması

       Cerrahi işlem sırasında oluşan istenmeyen olayların gerçekleşmesi (Yanık gelişmesi gibi)

 

Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu Doldururken  Nelere Dikkat Etmeliyiz?

·       Kesinlikle kişisel bilgilerinizi yazmayınız

      Bahsettiğiniz konuyu kişi,yer,zaman bildirmeden sadece olayı anlatınız

 

 

      Varsa olayla ilgili görüşlerinizi ilgili yere yaza bilirsiniz

      Usulüne uygun doldurduğunuz formu teslim ederken bir çekinceniz olduğunu düşünüyorsanız personel dilek ve şikayet kutularına yada hasta öneri ve şikayet kutularına bırakabilirsiniz.

      Unutmayınız ki bizim için şahısların kimlikleri önemli değil önemli olan bildirilen olaydır.

 

Sonuç

 

      İyi işleyen bir Güvenli Raporlama sistemi ile hastalar için daha güvenli hizmet sunumu ve çalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlanır.

      Unutmayınız ki her bir bildirim sorunların çözümüne atılan ilk adımdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ EĞİTİMİ:

Advers etki/ İlaç advers etkisi

Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya tedavisi veya bir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kabul edilen normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etkiyi ifade eder. Bu çerçevede advers etki, şüpheli ilaç advers etkisi ile eşanlamlı olarak kabul edilmektedir.

 

Ciddi advers etki

Ölüme, hayati tehlikeye, hastaneye yatmaya veya hastanede kalma süresinin uzamasına, kalıcı veya belirgin sakatlığa veya iş göremezliğe, konjenital anomaliye veya doğumsal bir kusura neden olan advers etkiyi ifade eder.

 

Beklenmeyen advers etki

Beşeri tıbbi ürüne ait kısa ürün bilgisi (KÜB) ile niteliği, şiddeti veya sonlanımı açısından uyumlu olmayan advers etkiyi ifade eder.

 

Sağlık mesleği mensubu

Şüpheli advers etkilerin raporlanması kapsamında sağlık mesleği mensubu; hekim, eczacı, diş hekimi veya hemşire olarak tanımlanmaktadır.

 

(Raporlar, hekim ve diş hekimleri dışındaki sağlık mesleği mensuplarınca hazırlanmışsa, mümkünse tıbben ehliyetli bir kişiden konuya ilişkin detaylı daha fazla bilgi edinilmelidir.)

 

Spontan bildirim

Beşeri tıbbi ürünlerin rutin kullanımı esnasında bir hastada bir veya daha fazla beşeri tıbbi ürünün kullanımı ile ortaya çıkan (ve bir çalışmada meydana gelmeyen) şüpheli advers etkinin sağlık mesleği mensubu tarafından, firmaya ve TÜFAM'a Advers Etki Bildirim Formu doldurularak veya Formun bulunmaması halinde yazılı olarak bildirilmesini ifade eder.

 

Advers Etki Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Noktalar

 • Bildirimlerde TÜFAM tarafından hazırlanan "Advers Etki Bildirim Formu" kullanılmalıdır.
 • Advers etki tanımlanırken mümkün olduğunca tıbbi terim kullanılmaya özen gösterilmelidir.
 • Hastaya, ilaca ve advers etkiye ait olan bölümler mümkün olduğunca eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Sunulmak istenen laboratuvar bulguları varsa birimleri ile birlikte tarihleri belirtilerek yazılmalıdır.
 • Bildirim yapan kişiye ait iletişim bilgilerinin belirtilmesi (özellikle e-posta adresi) TÜFAM tarafından yapılacak geri bildirim açısından önemlidir.                                                                                     ( 

 

Kimler Bildirim Yapabilir?

İlgili yönetmeliğe göre yalnızca sağlık mesleği mensupları (Hekim, eczacı, diş hekimi, hemşire) TÜFAM'a bildirim yapabilir.

 

Gizlilik

Bakanlığa yapılan bildirimlerde, hastanın ve bildirimde bulunan sağlık mesleği mensubunun kimliği, adresi Bakanlıkça gizli tutulur. Bu kişilerin rızası olmaksızın bu bilgiler hiçbir amaçla TÜFAM personeli dışındaki kişilere açıklanamaz.

Ruhsat/izin sahipleri, sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık mesleği mensupları da aynı gizlilik esaslarına uyar.

 

 

Hastanemizin TÜFAM sorumlusu:Ecz.    CEREN KOCABIYIKSAĞLIK KALİTE STANDARTLARI İLE İLİGİLİ TANIMLAR

Hastane Bilgi Rehberi: Halkla İlişkiler hizmeti sunulan birimlerde bulunan ve hastane krokisini, hastanede sunulan hizmetleri, bu hizmetlerden nasıl faydalanılacağını ve bölümlerin kurum içi güncel telefon bilgilerini içeren rehberdir.

SKS KAPSAMINDAKİ EĞİTİMLER

Genel Uyum Eğitimi: Hastanede çalışmaya yeni başlayan personele kurumun tanıtılması amacıyla rehberin birinci ve ikinci sayfasında belirlenen kişiler tarafından yapılan eğitimdir. Bu eğitimde asgari;

 Hastanenin fiziki yapısı,

· Hizmet sunulan bölümler,

· Yönetsel yapı ve yöneticiler,

· Çalışma koşulları,

· İzinler,

· Hastaneye ulaşım,

· Hastane iletişim bilgilerini kapsar.

 

Bölüm Uyum Eğitimi: Bölümde çalışmaya yeni başlayan çalışanlara bölümün tanıtılması amacıyla bölüm/birim  sorumlusu tarafından yapılan eğitimdir. Bu eğitimde asgari;

· Bölüm yönetici ve çalışanları,

· Bölümün faaliyetleri ve işleyişi,

· Bölümün fiziki yapısı,

· Çalışanların mesleki kategorilerine göre görev, yetki ve sorumlulukları,

· Bölüm ile ilgili yazılı düzenlemeler,

· Bölüm ile ilgili Hizmet Kalite Standartları,

· Hastane bilgi yönetim sisteminde çalışan tarafından çalışacağı bölüm ile ilgili modülün eğitimini kapsar.

 

Öz Değerlendirme: Hastane Kalite Yönetim Direktörünün sorumluluğunda Hizmet Kalite Standartları esas alınarak kurum içinde gerçekleştirilen değerlendirmedir.

 

Kimlik Tanımlayıcı:Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere, yatışı yapılan her hasta da (günü birlik hastalar dâhil) kimlik doğrulaması için kullanılan tanımlayıcıyıdır.

 

Acil Müdahale Seti:Acil müdahale setinde asgari;

· Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için),

· Balon-valf-maske sistemi,

· Değişik boylarda maske,

· Oksijen hortumu ve maskeleri,

· Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları),

· Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp),

· Enjektörler,

· Kişisel koruyucu ekipman bulunmalıdır.Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaçlar, bölümün ihtiyacı ve hasta portföyüne göre belirlenmelidir.

 

Radyasyon Uyarı Levhaları:Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların girişinde ve radyasyonlu alanlarda uyarı amacı ile kullanılan temel radyasyon simgeleri ve radyasyona maruz kalma tehlikesini anlaşılabilir şekilde gösteren simge ve renkleri taşıyan işaretlerdir.

 

 

 

 

Kurşun Koruyucular:Radyasyonlu alanlarda; hastaların, hasta yakınlarının ve çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik kullanılan;

· Kurşun önlük,

· Kurşun gözlük,

· Kurşun eldiven,

· Tiroid koruyucu,

  Koruyucu paravan  gibi ekipmandır.

 

Kritik Stok Seviyesi:İlaç/malzemenin temini için gerekli işlemlerin başlatılması gerektiğini gösteren miktardır.

Minimum Stok Seviyesi:Her zaman mutlaka bulundurulması gereken miktardır.

Maksimum Stok Seviyesi:Önceki yıllar kullanım miktarları esas alınarak belirlenmiş, gereksiz malzeme stokunu önleyecek en üst miktardır.

Kişisel Bakım Alanları:Bölümlerdeki banyo, tuvalet ve lavaboları ifade eder.

Hasta Başı Test Cihazları (HBTC):Sağlık Hizmeti sunulan bölümlerde tetkik amacıyla kullanılan (glukometre, kangazı cihazı vb.) test cihazlarıdır.

Sözel İstem:Hekimin hastanede bulunmaması veya acil bir durumda hastaya uygulanacak tedavi ve işlemler için hekim-hekim veya hekim-hemşire arasında gerçekleşen sözel iletişimi ifade eder.

Hekim Seçme Hakkı:Hastaneye tanı ve tedavi amacıyla başvuran hastaların poliklinik bölümünde hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini ifade eder.

 

ORYANTASYON UYUM PROĞRAM METNİ:

 

Bu eğitimde genel olarak; işin gerektirdiği bazı bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, yani en kısa zamanda işe uyumunun sağlanması amaçlanır. Oryantasyon eğitimi, kurumların gerek mevcut düzenlerinin devamında, gerekse örgütsel gelişmede ileri düzeye erişmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Oryantasyon eğitimi, yeni elemanlara, kurum içinde bölüm değiştiren elemanlara, kurumdan uzun süre ayrılıp tekrar geri dönen elemanlara uygulanır.

Etkili bir oryantasyon eğitimi yüksek motivasyon sağlayarak, iletişimsizliğin veya zayıf iletişimin sebep olacağı hataları, yanlış anlamaları ve hoşnutsuzlukları önleyebildiği gibi,çalışanların hem görevleri hem de hakları ile ilgili doğru bilgilerle donanmasını da sağlar.

Öğrenmeyi geliştirir, çalışanların hata yapma olasılığını azaltır ve çalışanlar işinde daha az yönlendirilmeye ihtiyaç duyar.

 

Oryantasyonun eğitiminin başlıca amaçları arasında;

 

-Çalışana “kuruma hoş geldin” diyerek kuruma bağlılığı sağlamak,

- Organizasyonun yapısı,amaçları, felsefesi konularında çalışana bilgi vermek

-Kurumun misyon ve vizyonun çalışana benimsetilerek örgüt kültürünün oluşmasına da katkı sağlamak ,

-Kişide kendine güven duygusu yaratmak,-Çalışana içinde bulunduğu şartları tanıtmak ve mevcut durumu öğrenme zamanını kısaltmak,

-Motivasyonu arttırmak,

-Çalışanı daha sonraki eğitimlere hazırlamak,

-Disiplin suçlarını azaltmak, deneme-yanılma yolu ile öğrenmeye fırsat vermemek,

-Kişiyi görev-yetki ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek gibi amaçlar bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Hastanemizin  oryantasyon eğitim içeriği , eğitim verecekler ve eğitim alacak meslek grupları  olarak aşağıda belirlenmiştir.

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ :Kalite yönetim direktörü, Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

HASTANENİN TANITIMI : Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

ÇALIŞMA KOŞULLARI: Çalışan Haklar Birimi

İZİNLER: Çalışan Haklar Birimi

HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ: Çalışan Haklar Birimi

YÖNETSEL YAPI VE YÖNETİCİLER:Çalışan Haklar Birimi

HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI:Hasta Hakları İletişim Birimi

İLETİŞİM : Psikolog

ÇALIŞAN HAKLARI: Çalışan  Hakları Birim Temsilcisi

HASTA VE ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL SALDIRI,CİNSEL TACİZ VE ŞİDDETE MARUZ KALMALARINA KARŞI GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMASI (BEYAZ KOD):

Çalışan Hakları Birimi,

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SÜRECİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI(MAVİ KOD UYGULAMASI):Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

YENİDOĞAN VE ÇOCUK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI(PEMBE KOD UYGULAMASI): Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

ANNE SÜTÜ ve ÖNEMİ:Çocuk Gelişimcisi

ORGAN BAĞIŞ VE ÖNEMİ:Organ Bağış Koordinatörü,Kalite Birimi

EL HİJYENİ: Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

ATIK YÖNETİMİ :Çevre Mühendisi

AKILCI İLAÇ KULLANIMI: Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

ENFEKSİYON KONTROLÜ :Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

AFETLERDE(DEPREM,YANGIN,SEL) VE OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA TEDBİR ALINMASI:

Kurum dışı eğitici

HBTC’PRENALİTİK ANALİTİK POST ANALİTİK SÜREÇLER ,TEMİZLİK VE BAKIM :

Laboratuar Sorumlusu,Enfeksiyon Hemşiresi

HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ: Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

HASTA BAKIM VE TEDAVİ SÜRECİNDE SÖZLÜ/TELEFON TALİMATLARININ VERİLMESİ VE ALINMASI:,Kalite Birimi, Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

İLAÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI: Kalite Birimi, Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

CERRAHİ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI: Kalite Birimi, Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

KAN TRANSFÜZYONU:Kan Transfüzyonu Sorumlusu, Kalite Birimi

BİRİME AİT EĞİTİMLER:Birim Sorumlusu

       TIBBİ SEKRETERLER İÇİN

 

HASTANENİN TANITIMI : Sosyal Çalışmacı,Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

ÇALIŞMA KOŞULLARI: Çalışan Haklar Birimi

İZİNLER: Çalışan Haklar Birimi

ULAŞIM:Çalışan Haklar Birimi

HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ: Çalışan Haklar Birimi

YÖNETSEL YAPI VE YÖNETİCİLER: Çalışan Haklar Birimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ : Kalite Birimi, Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI:: Hasta Hakları Birim Temsilcisi, Sosyal Çalışmacı

İLETİŞİM : Hasta Hakları Birim Temsilcisi, Sosyal Çalışmacı

ÇALIŞAN HAKLARI: Çalışan  Hakları Birim Temsilcisi,  Psikolog

 

HASTA VE ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL SALDIRI,CİNSEL TACİZ VE ŞİDDETE MARUZ KALMALARINA KARŞI GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMASI (BEYAZ KOD):

Çalışan Hakları Birimi,Kalite Birimi

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SÜRECİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI(MAVİ KOD UYGULAMASI):

Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

YENİDOĞAN VE ÇOCUK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI(PEMBE KOD UYGULAMASI):

Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

ANNE SÜTÜ ve ÖNEMİ:Çocuk Gelişimcisi,Diyetisyen

ORGAN BAĞIŞ VE ÖNEMİ: Organ Bağış Koordinatörü,Kalite Birimi

EL HİJYENİ: Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

HASTANE TEMİZLİĞİ : Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

ATIK YÖNETİMİ : Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ,Çevre Mühendisi

AFETLERDE(DEPREM,YANGIN,SEL) VE OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA TEDBİR ALINMASI:

Kurum dışı eğitici

HASTA KİMLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI: Hizmet içi Eğitim Hemşiresi,Kalite Birimi

ENFEKSİYON KONTROLÜ :Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

BİLGİSAYAR İŞLETİM SİSTEMİ: Bilgi İşlem Sorumlusu

 

TEMİZLİK ŞİRKETİ-VERİ GİRİŞ ELEMANLARI-GÜVENLİK ELEMANLARI

 

HASTANENİN TANITIMI : Kalite Birimi,Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

ÇALIŞMA KOŞULLARI: Çalışan Haklar Birimi

İZİNLER: : Çalışan Haklar Birimi

ULAŞIM:: Çalışan Haklar Birimi

HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ: : Çalışan Haklar Birimi

YÖNETSEL YAPI VE YÖNETİCİLER: : Çalışan Haklar Birimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ : Kalite Birimi, Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI:: Hasta hakları birim temsilcisi, Sosyal Çalışmacı

İLETİŞİM : Hasta Hakları Birim Temsilcisi, Sosyal Çalışmacı

ÇALIŞAN HAKLARI: Çalışan  Hakları Birim Temsilcisi,  Psikolog

HASTA VE ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL SALDIRI,CİNSEL TACİZ VE ŞİDDETE MARUZ

KALMALARINA KARŞI GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMASI (BEYAZ KOD):

Çalışan  Hakları Birim Temsilcisi ,Sosyal Çalışmacı, Kalite Birimi

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SÜRECİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI(MAVİ KOD UYGULAMASI):

Kalite Birimi,Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi

YENİDOĞAN VE ÇOCUK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI(PEMBE KOD UYGULAMASI):

Kalite Birimi, Hizmet içi  Eğitim Hemşiresi

ANNE SÜTÜ ve ÖNEMİ:Çocuk Gelişimcisi Diyetisyen

ORGAN BAĞIŞ VE ÖNEMİ: Organ Bağış Koordinatörü,Kalite Birimi

EL HİJYENİ: Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

HASTANE TEMİZLİĞİ : Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

ATIK YÖNETİMİ :Çevre Mühendisi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

AFETLERDE(DEPREM,YANGIN,SEL) VE OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA TEDBİR ALINMASI:

Kurum dışı eğitici

HASTA KİMLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI: Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

 

 

HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ: Kalite Birimi, Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ: Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

HASTA TAŞIMA TEKNİKLERİ:ATT sorumlusu(Güvenlik Görevlileri*)

HBTC’PRENALİTİK ANALİTİK POST ANALİTİK SÜREÇLER ,TEMİZLİK VE BAKIM :

Laboratuar Sorumlusu,Enfeksiyon Hemşiresi(Temizlik Görevlileri)

ENFEKSİYON KONTROLÜ :Enfeksiyon kontrol hemşiresi (Temizlik Görevlileri)

BİRİMİNE AİT BİLGİLENDİRME:Birim Sorumlusu

                  GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ TARİHÇE

1923 yılında Gümüşhane Devlet Hastanesi, Gümüşhane’nin tek devlet hastanesi olarak,  Karaer Mahallesinde yapılmış ve hizmete girmiştir.1983 yılından şu andaki yeri olan Daltaban Semtine taşınmıştır.

  Hastanemiz 9470 metrekare arazi üzerinde, 7144 metrekare kullanım alanı olan binaya sahiptir. Kadro yatak sayısı 200 adet olup, fiili yatak sayısı 210 adettir.

                                       HASTANEMİZİN FİZİKİ YAPISI

Hastanemiz 4 katlı 2 Blok -5 katlı 1 Blok-3katlı 2 Blok olmak üzere toplam 5Bloktan oluşmaktadır.

A blok 4kat olup 1. kat başhekim yardımcıları, müdürler , müdür yardımcıları, idari kalem, 2. kat ortopedi çocuk cerrahi servisi, 3. kat bevliye, psikiyatri servisi,kbb 4.kat dializ, konferans salonu, depolar,endoskopi

B blok 3 kat olup 1. kat acil poliklinik, tomografi ünitesi, 2.kat nisaiye servisi, doğum salonu 3 kat ameliyathane

            C blok 3 kat olup1. kat başhekimlik, polis, danışma, yardımcı personel odaları,2 kat servis sekreterleri, yenidoğan odyoloji, cerrahi yoğun bakım, hasta bekleme salonu,3 kat servis sekreterleri, eczane, hizmetli odası, mahkum koğuşu.

            D blok 4 katlı olup 1. kat laboratuarlar, röntgen birimleri2.kat çocuk servisi, yeni doğan ünitesi, - 3. kat hariciye, üroloji, beyin cerrahi servisi 4. kat göğüs servisi

             E blok 5 katlı olup 1.kat poliklinikler,2. kat poliklinik, sağlık kurulu,genel sekreterlik 3. kat. Koroner yoğun bakım, dahiliye-kardiyoloji servisi 4. kat fizik tedavi ünitesi fizik tedavi-plastik cerrahi- göz servisi 5. kat nöroloji-intaniye servisi

    

               2 tane ek bina mevcut olup bir tanesinde yemekhane mevcuttur.Diğeri ise iki katlı olup 1.katta toplum ruh sağlığı merkezi 2.katta ise satın alma birimi,kalite birimi tig birimi mevcuttur.

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI:     

MADDE 101- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete -6111/105 md.)

Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü

haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 15 ay süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.”

 

 

 

İZİNLER

 

YILLIK İZİN:

 

Madde 102 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1327/46 md.)

 

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on ıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

 

YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞI:

Madde 103 - Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım ullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle:06/07/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayanizin hakları düşer.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

 

 

MAZERET İZNİ:

 

MADDE 104- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete -

6111/106 md.)

 

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

 

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

 

C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali,ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

 

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

 

E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz

 

 

 

 

 

HASTALIK VE REFAKAT İZNİ:

 

MADDE 105-(Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete -

6111/107 md.)

 

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser,verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

 

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık

iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

 

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe

başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre

verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

 

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde,

niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

 

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

 

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir

yönetmelikle belirlenir.

 

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı

tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.

Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”

 

AYLIKSIZ İZİN:

MADDE 108- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete -

6111/108 md.) A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

 

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

 

C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

 

 

D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız

izin verilebilir.

 

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

 

F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

 

 

HASTANEYE ULAŞIM:

 

 

HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres        :

Özcan Mahallesi. Daltaban semti. Merkez / GÜMÜŞHANE

Telefon     :

0 456 213 15 56

Faks          :

0 456 213 43 46

E-Posta     : info@gumushanedh.gov.tr

 

 

 

 

 

YÖNETSEL YAPI VE   YÖNETİCİLER

 

                               TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN               AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

     HASTANE YÖNETİCİLİĞİ

 

1

Hastane Yöneticisi

Genel Sekreter

Vali

 

2

Başhekim,  Müdür

Hastane Yöneticisi

Genel Sekreter

 

3

Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu / İdari Sorumlu)

Başhekim

Hastane Yöneticisi

 

4

Eğitim verilen Klinik ve Laboratuvarlar bünyesinde çalışan Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Asistan, Eczacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Tıbbi Teknolog, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Sağlık Memuru ve diğer personel

Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu)

Başhekim

 

5

Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Fizyoterapist,

Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Laborant,  Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni ve diğer personel

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

6

Müdür Yardımcısı, Hemşire, Ebe ve müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

Müdür (Sağlık Bakım Hizmetleri)

Hastane Yöneticisi

 

7

Müdür Yardımcısı ve müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

Müdür (İdari ve Mali İşler)

Hastane Yöneticisi

 

haber_11333_1029.jpgHASTA HAKLARI

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeniyle sahip

bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

HASTA HAKLARI

• Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı

• Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı

• Sağlık Kuruluşunu, Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

• Mahremiyet

·         Bilgilendirilmiş Rıza

 • Güvenlik
 • Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme
 • Saygınlık Görme ve Rahatlık
 • Bilgilerin gizli tutulması hakkı
 • Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
 • Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma
 • Başvuru ve dava hakkı

 

 Hasta Hakları İlkeleri

1. Kadın ve erkek herkesin insan olması dolayısıyla saygı görmeye hakkı vardır.

2. Herkes kendi yaşamını belirleme hakkına sahiptir.

3. Herkes fiziksel ve zihinsel bütünlüğe sahip olma ve güvenli bir yaşam sürdürme hakkına,

4. Herkes kendi ahlaki ve kültürel değerlerine, özel yaşamına saygı gösterilmesini isteme,

5. Dinsel ve felsefi inançlarına sahip olma ve bunlara saygı gösterilme hakkına,

6. Herkes hastalıkların önlenmesi ve sağlık bakımı için yeterli ölçüde çabalar ile sağlığının

korunması ve kendisi için edinilebilir en yüksek sağlık seviyesine kavuşma hakkına sahiptir.

 

Hasta Haklarının Amaçları

1. Hastanın bir kişi olarak gelişmesini ve kişinin bütünlük ve itibarını korunması,sağlık hizmetlerinde temel insan haklarının yeniden onaylanması.

2. Hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma konusunda yardım etmek ve sistemle ilgili sorunların etkisini hafifletmek.

3. Hastalarla sağlık personeli arasındaki ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek, özellikle de hastaların sağlık                                                                               hizmeti sürecine aktif katılımı için cesaretlendirmek.

4. Hasta kuruluşları, sağlık personeli ve sağlık yönetimleri arasındaki diyaloglar için yeni fırsatlar yaratmak ve var olanları güçlendirmek.

5. Sağlık personelinin mesleki uygulamalardan doğan hatalarını azaltmak

6. Çocuklar, psikiyatrik hastalar, yaşlılar ve mahkumlar gibi özel gruplar için ayrıntılı düzenlemeler getirmek

7. Hasta-hekim ilişkisinde edilgen modeli değiştirerek sağlık hizmetlerinin insancıllaştırılmasını sağlamak.

8. Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık hizmeti etkinliğini arttırmak.

9. Hasta haklarıyla ilgili düzenli başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında oto kontrol sağlamak.

10. Sağlık hizmetlerindeki piyasa dinamiklerine bağımlılıktan kaynaklanan ve hastaları “para kazanma” aracı olarak gören uygulamaları önleyecek sağlık kültürü geliştirmek.

 

 

HASTA SORUMLULUKLARI

 

Sorumluluklar: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir

olayın sonuçlarını üstlenmesi

 

Genel Sorumluluklar:

• Kişiler kendi sağlığına dikkat etmekiçin elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

• Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

• Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

 

Sosyal Güvenlik Durumu:

• Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

• Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak

zorundadır.

 

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme:

• Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp

görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam,eksiksiz vermelidir .

 

Hastane Kurallarına Uyma:

• Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

• Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

• Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

• Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

• Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

• Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

 

Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak  sonuçlardan kendisi sorumludur.

 “Bir Hastayla İlgilenir Görünmenin En İyi Yolu Onunla İlgilenmektir”

 

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

ü  Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde sağlık çalışanlarının daha rahat ve güvenli bir ortamda çalışması ve sağlık çalışanına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında hastanelere Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri kurulmuştur.

ü  Hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi çalışmalarını yürütmek üzere Başhekim Yardımcısı ve Sosyal Çalışmacı görevlendirilmiştir.

 

 

BİRİMİN İŞLEYİŞİ:

ü  Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikayetlerini kabul edecek, bu başvuruları değerlendirerek raporlayacak, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunacaktır.

ü  Çalışana yönelik herhangi bir şiddet(Fiziksel,sözel vs.) söz konusu olduğunda mağdur çalışan olayı anında Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine bildirmelidir.

ü  Hastanemiz beyaz kod uygulaması  kapsamında 1111 numaralı telefon arandığı ve hastanemiz beyaz kod ekibi olaya müdahale ettiği takdirde, olay yerinde tutanak tutulup, beyaz kod uygulama ve bildirim formu doldurularak birime güvenlik görevlisi tarafından teslim edilmelidir.

ü  Birimde; mağdur çalışanın şiddet öyküsü, birim çalışanı ve yöneticisi tarafından dinlenerek 113 numaralı telefon aranıp durum hakkında bilgi verilecektir.

ü  Eş zamanlı olarak Bakanlığımızın www.beyazkod.saglik.gov.tr sitesindeki Bildirim formları mağdur çalışan ile birlikte doldurulacaktır.

ü  Durum mağdur kişinin şikayeti aranmaksızın, sağlık kurumlarında görevli olan ‘hastane polislerimiz’ başta olmak üzere yetkili kolluk kuvvetlerince doğrudan işlem tesis edilecek, ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilecek, talimatları doğrultusunda gerekli soruşturma işlemleri başlatılacaktır. Durum İl Müdürlüklerindeki hukuk birimlerine de bildirilecektir.

BEYAZ KOD BİRİMİ

ü  Beyaz Kod Birimi; kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarını izlemek üzere kurulmuştur.

ü  Beyaz Kod Birimi, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıracak ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirecektir. Beyaz Kod Birimi, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit edecektir.

             ALO 113

ü  Şiddetle karşılaşılması durumunda Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim çalışanı ve yöneticisi tarafından Alo 113 aranarak Beyaz Kod Birimine bildirim yapılması gerekmektedir.

ü  Eş zamanlı olarak olayın; ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi, müteakiben de web sitesindeki “Beyaz Kod Bildirim Formu”nun doldurulması büyük önem arz etmektedir.

ü  Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından “113” numaralı telefona doğrudan da bildirim yapılabilecektir.

 ÇALIŞANIN HİZMETTEN ÇEKİLME HAKKI

ü  Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilecektir.

ü  Çalışan, hizmetten çekilme talebini sözlü veya yazılı olarak kurum tarafından belirlenen yöneticiye bildirecektir.

ü  Yetkili yönetici hizmetten çekilme talebini derhal değerlendirip talebin uygun olmadığına karar verecektir.

ü  Hizmetten çekilme talebi uygun görüldüğü takdirde hastanın başka bir hekime yönlendirilmesi ya da başka bir sağlık kurumuna sevki yapılmalıdır.

    MOBBİNG (İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMA)

ü  Mobbing; çalışanlara üstleri,astları veya eşit düzeydeki çalışanlar tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir.

ü  Bir davranışın işyerinde mobbing olarak isimlendirilmesi için ilgili davranışın sürekli(örneğin haftada bir) olması ve belirli bir süredir(yaklaşık 6 ay) devam etmesi gereklidir.

ü  Mobbing bir çalışan hakkı ihlalidir ve bu tür davranışlara maruz kalan çalışanlarımızın Çalışan Hakları ve Güvenliği birimine başvurmaları gerekir.

album_glasser1_smANNE SÜTÜ VE ÖNEMİ

Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini ilk altı ay, tek başına sağlayabilen en iyi besindir ve yaşamsal öneme sahiptir. Milyonlarca yıldır memeli türlerinin, bebek beslenmesindeki tek doğal kaynağı; anne sütüdür. Anne sütü; her bebek için özgü olması, bebek ölümlerinden ve hastalıklarından koruması, aileye ve ülkeye getirdiği ekonomik yararlar nedeniyle üstündür. Yeni doğanın büyüme ve gelişmesi için; gerekli tüm

sıvı, enerji ve besinleri içerir. Elektrolitler, vitaminler, mineraller, eser elementler, hormonlar, enzimler ve bağışıklık sistemi ile ilgili özgül hücresel ve çözünmüş bileşiklerden oluşan zengin bir içeriğe sahiptir. Sindirimi kolay bir besin maddesidir.

Anne sütü; bağışıklık sistemini güçlendirici, enfeksiyondan koruyucu, besleyici özellikleri nedeniyle bebek için önemlidir.

Bebeğe, anneye ve topluma yararları vardır. Daima hazırdır ve harcama gerektirmez. Hem zamanında doğmuş, hem de prematüre doğmuş bebekler için; besinlerin emilimi ve bebeklerin bilişsel gelişimi açısından ideal bir besindir. Besin kaynağı olması yanı sıra; mide boşalmasını hızlandırır, yaşamın ileri dönemlerinde ise kanser ve birçok hastalık gelişimini engeller.

 

İshal, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Obezite riski düşüktür. Anne  sütünün zatürree, orta kulak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu görülme riskini azalttığı bilinmektedir. Alerjik hastalıkların bir kısmı, anne sütü alanlarda daha az görülmektedir.

 

Her annenin sütü, bebeğinin gereksinimlerine göre değişen niteliktedir. Anne sütünün içeriği; annenin genetik özelliklerinden, diyet alışkanlığından, sosyoekonomik düzeyden, gebelik ve emzirme süresinden etkilenmektedir. Anne sütü, üç fazda salınır. İlk 3–4 günboyunca salınan sarı renkli, kıvamlı; yüksek oranda bağışıklık hücre ve faktörleri ve protein içeren süte "kolostrum, ağız sütü" denir. Emzirmenin 5 –14. günleri arasında salınan süt, geçiş sütü; 14. günden sonra salınan süt ise olgun süt olarak adlandırılır.

Geçiş süresince; protein, kalsiyum, sodyum ve yağda eriyen vitamin oranı düşmekte; su içeriği, karbonhidrat, yağ, suda eriyen vitaminler ve toplam kalori içeriği artmaktadır. Anne sütünde D ve K vitamini düzeyleri düşüktür. Bu vitaminler; bebek doğunca K vitamini kas içine yapılarak, D vitamini de 15 günlükten 1 yaşına kadar ağızdan bebeklere verilmektedir. Anne sütünün demir ve kalsiyum oranı düşük olmasına rağmen iyi emildikleri için bebeğin gereksinimini yeterince karşılar. Anne sütünün yağ içeriği bir anneden diğerine, emzirmenin evrelerine, emzirme döneminin başı ya da sonunda olmasına, gün içindeki zamana göre değişim gösterir.

En iyi büyüme ve gelişmeyi sağlamak için anne sütü özgül, farklı ve işlevsel bir içeriğe sahiptir. Bebek; dinamik bir sıvı tüketmektedir.Anne sütü 0-6 ay arasındaki süt çocuğunun ihtiyacı olan kalori ve besinlerin

%100’ünü karşılayabilir. İlk 6 ayda su dahil hiçbir ek besin verilmemelidir.Emzirmenin başında gelen önsüt; yüksek miktarda protein ve karbonhidrat içerir, bebeğin tüm sıvı ihtiyacını, susuzluğunu karşılar. Emzirme sonundaki son süt ise yüksek oranda yağ içerir, enerjinin büyük bölümünü karşılar, doygunluk hissi yaratır. İlk 2 hafta bebek sık aralıklarla, bebek uyanık ve aktif olarak 30-45 dakika emzirilmelidir. Altı haftadan

sonra 1-4 saatte bir (bebek kendisi düzenler) emzirilir, günde en az 8 kez emzirilmelidir. Bebek uyanmıyorsa en geç 4 saatte uyandırılmalıdır. Bebeğin ağırlık artışı, günde yaptığı idrar ve gaita sayısı ile anne sütünün yeterli olup olmadığı anlaşılır. Anne sütü yeterli ise bebek günde 3-5 kez idrar, 3-5 kez gaita yapar. İlk günlerde bebeğin kilo kaybı doğum ağırlığınagöre % 7’nin üzerine çıkmamalı ve 10- 14. günlerde doğum ağırlığını yakalamalıdır. Bundan sonra da günlük 20-30 gram kilo almalıdır. Anne sütü bebekle anne arasındaki duygusal bağı arttırır ve bebeğin güvende hissetmesini sağlayacak tek yoldur.Ayrıca anne ile bebek arasında iletişim ve sevgi bağı kurmanın en iyi yolu emzirmedir.

 

Dünyada; Türkiye'nin de içinde bulunduğu pek çok ülke tarafından imzalanan ve uygulamaya konulan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde, "anne sütü ile beslenme hakkı" üzerinde önemle durulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü de, anne sütünün ve emzirmenin vazgeçilmez değeri hakkında eğitim vermektedir ve anne sütünün 2 yaşına kadar verilmesini önermektedir. Türkiye'deki emzirme oranları değerlendirildiğinde, anne sütüyle beslenmenin

yaygın olmasına karşın, doğru uygulanması ile ilgili sorunların bulunduğu görülmektedir. Bu sorunların başlıcaları; annelerin doğumdan önceki dönemde emzirme konusunda yeterince bilgilendirilmemesi, emzirmeye başlarken annelere sağlık personeli desteğinin eksik verilmesi ya da verilmemesi, doğumdan sonra emzirmeye geç başlanması, ek gıdalara çok erken ya da çok geç başlanması, anne sütü ile beslemeye başlamadan önce ilk besin olarak su, şekerli su vb. verilmesi, biberon, emzik kullanılmasıdır.

Günümüzde, çalışan annelerin sayısındaki artış da anne sütünün depolanıp; uygun zamanda tekrar bebeğe verilmesini gündeme getirmiştir.Anne sütü, sıradan kaba konmamalı, steril kapta biriktirilmelidir. Oda ısısında 4-6 saat kalabilir. Buzdolabının rafında 24-48 saat, derin dondurucuda ise 6 ay saklanabilir. Ilık suda

bekleterek çözülmelidir, direkt ısıtıcı üzerine konulmamalıdır. Çözülmüş süt tekrar dondurulmamalı ve çözülen süt 24 saat içinde kullanılmalıdır. Sağlıklı bebekler ve gelecek için anne sütü ile beslenmeyi toplum olarak desteklemeliyiz.Bu konudaki detaylı bilgiyi çocuk gelişimcimizden alabilirsiniz.

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ…

 

      

 

 

 

 

untitled.png     ORGAN BAĞIŞ VE ÖNEMİ       

Bir kişinin hayatta iken özgür iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının

başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu iki tanık huzurunda belgelemesidir. 18

yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü

bağışlayabilir. Bağışlanmış olan organın uygunluğu, vericinin beyin ölümünden ve ailenin onayından sonra

görevliler tarafından araştırılır. Organ nakli görevini yerine getiremeyecek ve hatta vücuda zararlı hale

gelen hasta organın sağlamı ve yenisi ile değiştirilmesi işlemidir. Bağışlanacak bir organ ümidiyle her gece

uyumak ve bu ümitle sabaha uyanmak, yaşamın kıyısından hayata tutunmaya çalışmak, işte belki çok basit

ifadelerle bağış beklemek

 

Organ Bağışında Bulunabileceğiniz Yerler                                                           

GÜMÜŞHANE  Devlet Hastanesi Organ Doku Nakli Koordinatörlüğü                         

Diğer Devlet Hastanelerimizdeki Organ Bağış Büroları                                      

 

ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ:Polikliniklerin  1. Katında Evde Sağlıkla Birlikte

 

 

ATIK YÖNETİMİ

Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması ve Biriktirilmesi:

ATIK :Amaçsız veya amacına uygun işlev yapmayan,insan yapımı nesneler olarak  tanımlanabilir. Atıklar ayrıştırılarak biriktirilmeli ve toplanmalıdır.

Atıklar kategorilerine göre farklı renklerde plastik torba veya kaplar içersinde toplanmalı,tüm atıklar , en az 3 gruba ayrılarak toplanmalıdır.

 

 

Atık Kategorileri

Genel Atıklar ( siyah torba )

İdari birimlerdeki atıklar ,Hasta,hemşire ve doktor odalarında oluşan atıklar,Yemekhane ve  kafeterya atıkları,Ambalaj malzemeleri,kağıt,karton,plastik,metal bv

Tıbbi Atıklar ( kırmızı torba)

Kan ve kan ürünleri,vücut çıktıları ile kontamine olmuş nesneler Laboratuvar atıkları ,Diyaliz atıkları, Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, Otopsi ve cerrahi müdahale sonrası ortaya çıkan  atıklar, İnfekte sargılar,alçı bezleri,pansuman atıkları, kullanılmış serum setleri vb.

 

Delici ve Kesici Atıklar : Delinmeye dayanıklı,sert plastikten yapılmış bidonlarda biriktirilmeli,uzaklaştırılırken,kırmızı torbaya koyulmalıdır.(enjektörler,branüller,ampuller,bistüri,lam-lamel,cam pastör pipeti vb.)

 

Atık torbalarının doluluk oranına dikkat edilmelidir:Tüm atık torbaları ¾ oranında doluluğa ulaştığında değiştirilmeli ve yerine yenisi takılmalıdır. Kesici ve delici aletlerin biriktirildiği plastik bidonlar dolduğunda ise ağız kısmı sıkıca kapatılmalı ve kırmızı torbaya koyulup uzaklaştırılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

ENFEKSİYON KONTROLÜ

 

11568Enjektörle kolu çizilen hemşire `kene virüsü`nden hayatını kaybetti

 Çorum`da Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü taşıyan bir hastadan kan alınırken mikrop bulaşan Nazlı Yazıcı(30) isimli hemşire yaşamını yitirdi. Nazlı Hemşire`nin, bir hastadan kan alan M.Ç. isimli arkadaşına yardım ederken, arkadaşının elindeki enjektörün kolunu çizmesi sonucu hastalığı kaptığı öğrenildi.

                         KKKA' dan Ölen Kübra Toprağa Verildi

    Serum takarken eline iğne batması sonucu kendisi de hastalanan ve      tüm        çabalara rağmen kurtarılamayan acil tıp teknikeri Kübra Yazım, gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

 

KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZ KALINDIĞINDA, KESİCİ –DELİCİ ALET YARALANMALARINDA YAPILMASI GEREKENLER

 

 • Vücudun o bölgesi hemen yıkanmalıdır.
 • Bölge su ve sabun ile yıkanmalı ve bol su ile durulanmalıdır.
 • Olay bir Üst’e ve Enf.Kont.Hemş. ve Hekimine bildirilmelidir.
 • Yara,yıkama yapıldıktan sonra iyodin solüsyonu ile temizlenmelidir.(göz,ağız ve burun yaralanmasında kullanılmaz)
 • Muköz membran(ağız,göz) kontaminasyonu oldu ise steril SF ile irrigasyon yapılmalı,SF yok ise su kullanılmalıdır.
 • Bu işlemler sırasında saçılan materyalin temizlenmesi sağlanmalıdır.
 • Maruz kalınan materyalin HIV,HBV,HCV diğer enfeksiyon gelişmesine neden olabilecek türden ajanları içerip içermediği bilinmiyorsa,materyal saklanmalı ve laboratuvar da incelenmelidir.

 

 

 

Sağlık Personelini Koruyucu Ekipmanlar

l  Eldiven

l  Önlük

l  Maske

l  Gözlük

l  Yüz koruyucuları

l  Koruyucu ekipmanın uygun kullanımı,kullanım sonrası uygun atığa atımı sağlık

açısında çok önemlidir.

 

 

 

Koruyucu Standart önlemler nelerdir?

 • El yıkama
 • Eldiven giyme
 • Maske,göz ve yüz koruyucu
 • Önlük
 • Hasta bakım ekipmanlarının uygun kullanımı
 • Ortam ve çevre temizliği
 • Gereğinde hastanın özel odaya alınması

 

UYGUN KULLANIM:

Giyme sırası

 • Önlük
 • Maske
 • Gözlük-yüz koruyucu
 • Eldiven

 

Çıkarma sırası

 • Eldiven
 • Gözlük-yüz koruyucu
 • Önlük
 • Maske

 

Uygun SPKE(Sağlık Personeli Koruyucu Ekipman)

l  Maruziyetin tipi ve süresi

l  SPKE’nin uygunluğu ve kullanılabilirlik süresi

l  Ölçülerin uygun olması

 

SPKE çıkarıldıktan sonra mutlaka  el hijyenine dikkat edilmeli !!!!

 

  ÖNLÜK

l  Kullanım amacı (izolasyon, cerrahi)

l  Önlük malzemesinin özelliği

l  Steril veya temiz kullanım

 

 

Önlük Giyerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

l  Önlük malzemesi uygulanacak işleme göre seçilmeli     

l  Uygun tip ve boyut seçilmeli

l  Arkadan bağlanmalı

l  Eğer çok küçük ise iki tane önlük giyilmeli

l  Biri önden

l  Diğeri arkadan

 

1A_color 1B_color

 

Önlük Giyildikten Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

l  İşlem sırasında kirlendiğinde değiştirilmeli

l  Kan veya sekresyon sıçradığında hemen değiştirilmeli, altındaki giysi ve deri yıkanmalı

l  Tek kullanımlık olanlar tekrar kullanılmamalı

l  Cerrahi önlükler ortak kullanılmamalı

 

Önlük Çıkarılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 

8A_color8B_color 8C_color

 

Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmeli

 

Yüz Koruyucu Ekipmanlar

l  Maske,Cerrahi maske kullanım amacı:

ü  Kan ve vücut sekresyonlarına karşı korunmak

ü  Hastayı korumak (cerrahi, üst solunum yolu infeks.)

 

 

l  N-95,99,100 maskeleri

ü  Küçük partiküllere (<5m) maruziyet

 

 

 

Maske Giyildikten Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

l  Tükrük veya sekresyonlarla ıslandığı zaman değiştirilmeli

l  Tekrar kullanılmamalı

l  Ortak kullanılmamalı

 

    Mikroorganizmalara karşı tam korumadığı  unutulmamalı !!!!

 

Maske çıkarılırken önce alt bağ sonra üst bağ çözülür.

 

 

 

Maske çıkarılırken önce alt bağ sonra üst bağ çözülür.

 • Maske bağları (önce alttaki) çözülür.
 • Maskenin ön yüzü kontamine olduğu için elle temas etmemelidir
 •  Bağlardan tutularak atılır
 •  Eldivensiz ellerle çıkarılır

Eldiven endikasyonları;

 • Kan,
 • vücut sıvıları,
 • salgılar ve çıkartılar,
 • kontamine eşyalar,
 • mukozalar ve bütünlüğü bozulmuş deriye dokunmadan

önce eldiven giyilmelidir

 

 Eldiven Çeşitleri

l  Muayene eldiveni

l  Cerrahi eldiven

l  Kemoterapi eldiveni

 

 Eldiven giyilirken

 • Eldivenler en son giyilmeli
 • Doğru tip ve boyutta eldiven seçilmeli
 • Eldiven giymeden önce eller yıkanmalı
 • veya el dezenfektanı ile ovalanmalı
 • Önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmeli

 

Eldiven giyildikten sonra;

 • Temizden kirliye doğru çalışılmalı
 • Eldiven ile çalışırken kendine ve çevreye temas sınırlanmalı
 • Eldivenler tekrar kullanılmamalı
 • Eldiven çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalı
 • Aynı hastada farklı girişimler için eldiven değiştirilmelidir
 • Kullanımdan sonra hiçbir yere dokunmadan eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır

 

 

Kullanım Sonrası Uygun Atım:

·         Sadece eldiven kullanılmışsa hasta odasındaki çöpe atılabilir

·         Tam SPKE kullanılmışsa koridordaki çöpe atılmalı

·         Maske oda kapısı kapandıktan sonra çıkarılmalı

 

ELDİVEN ÜZERİNE EL DEZENFEKTANI UYGULANMAMALI VEYA ELDİVENLİ ELLER YIKANMAMALIDIR.

Eldiven çıkarılırken

 • Elin üzerinden sıyrılarak içi dışına

çevrilir

 • Diğer eldivenli el ile tutulur
 • Eldivensiz parmakla bilekten

 diğer eldiven sıyrılır

 • İçi dışına çevrilerek her iki eldivenden

 oluşan küçük bir torba şeklinde atılır

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

     Hasta bakım ekipmanları

 • Hasta bakım malzemeleri:
 • Kan,
 • vücut sıvıları,salgılar ve çıkartılar,
 • kontamine eşyalar,
 • mukozalar ve deriye dokunmadan,
 • giysiler ve diğer malzemeler, başka hastalar ve çevre kontamine edilmeden       uzaklaştırılmalıdır
 • Bir kullanımlık malzemeler hemen atılmalı, tekrar kullanılacak olanlar uygun

             yöntemlerle steril/dezenfekte edilmelidir

 

HASTANE TEMİZLİĞİ

imagesCACX3OX1.jpg

 

 

 

Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalıdır.

Temizlik personeli, temizlik sırasında mutlaka eldiven giymelidir.

Eşya ve yüzey temizliği sırasında gerektiğinde eldiven kullanılmalıdır.

Temizlik  daima  temiz  alandan  kirli  alana  doğru  yapılır.  Kapı  ve  pencereler,  gerekli  görülen  her 

durum, zamanda ve birime uygun sıklıkta sıcak su ve deterjanla silinmelidir.

Rutin  temizlik  dışında  kan,  idrar  ve vücut  salgıları  yüzeye  döküldüğünde,  pamuk  veya  peçeteyle                 emilimi  sağlanıp,  sonra  %10'luk  çamaşır  suyu            ile  dezenfekte     edilmeli   ve   daha   sonra    normal

temizlik yapılmalıdır.

Her odanın temizlik malzemesi kendine özel olmalıdır. Bir odada kullanılan temizleme suyu, kovası 

paspası ve temizleme bezleri başka bir odada kullanılmamalıdır.

Paspaslar  ve  kumaş  malzeme  temizlik  bitiminde  bol  sıcak  su  ve  deterjanla  yıkanmalı,  %2'lik     çamaşır  suyunda  (100  ölçü  su  1  ölçü  çamaşır  suyu)   20  dakika  bekletilmeli,  iyice  sıkılmalı,      kurutulmalı ve asla karanlık bir alanda saklanmamalıdır.

Kovalar ve leğenler temizlik bitiminde bol su ve deterjan ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

Servisteki ördek, sürgü gibi malzemeler kişisel olmalıdır.

Her hastadan sonra ördek ve sürgüler bol sıcak su deterjan ve bir fırça yardımıyla yıkanıp büyükçe   bir  kova  içine  hazırlanmış  %  2’lik  çamaşır  suyunda  (100  ölçü  su  1  ölçü  çamaşır  suyu)  en  az  20     dakika bekletilmelidir.  Bundan sonra durulanıp yerine konmalıdır.

Hemşire odası ve doktor odasındaki buzdolapları her hafta temizlenmelidir.

Oksijen başlıkları her hasta kullanımında yıkanıp,1/10 çamaşır suyunda 10 dk  bekletilir, durulanısı  ve kuru olarak takılır.

 

 

imagesCA0MPNN7.jpg

 

 EL HİJYENİ

GEÇİCİ FLORA; elemanları cildin yüzeyel kısmına kolonize olur ve uzaklaştırılabilir. Hastane enfeksiyonlarından sorumludur!

 

KALICI FLORA; cildin derin tabakalarında bulunan bakteriler. Uzaklaştırılamaz.Hastane enfeksiyonlarından sorumlu değil.

 

Kontamine Ellerden Çapraz Kontaminasyon:

• Kontamine bir gerece temas el kontaminasyonuna

• Diğer gereç veya hastaya kontamine ellerle temas onların da kontaminasyonuna

• Mikroorganizmaların onlara nakline

• Elde var olan herhangi bir kesiden mikroorganizmaların kan dolaşımına girmesine ve

enfeksiyon gelişimine denir.

 

Etkili El Yıkama:

Eller su ile ıslatılır. Ellere 3-5 ml sıvı sabun alınır. Eller ovalanarak köpürtülür.

Sağ avuç içine sol el sırtı gelecek şekilde yerleştirilir, ovalanarak beş kez tekrarlanır. Aynı hareket diğer el içinde beş kez tekrarlanır.

Sağ eli sol el sırtına koyarak parmak araları birbirinin içine gelecek şekilde tekrarlanır.

Sağ el parmak sırtları sol elin avuç içine gelecek şekilde yerleştirilir, ovalama tekrarlanır.

Sağ el baş parmağı sol avuç içine alınarak rotasyon el olarak beş kez tekrarlanır. Aynı hareket sol el için de tekrarlanır.

Sağ el parmak ucu iç kısımları,sol el avuç içine gelecek şekilde konur ve ovalanır.Aynı hareketler sol el parmak uçları için de yapılır ve bu işlem en az 15-30 sn sürer.Kağıt havlu ile eller iyice kurulanır.

 

Cerrahi güvenliğin sağlanması                  

Cerrahide Bilinen 10 Ana Hedef

Ekip;  Güvenli  doğru hasta, doğru ameliyat ve doğru taraf cerrahisi yaptığından emin olmalı( cerrahi güvenlik formu,ameliyat öncesi hazırlık,taraf doğrulama işaretleme)

         Ekip, hastayı ağrıdan korurken anestezinin zararlı etkilerinden de korumalı

         Ekip, hastayı hayatı tehdit eden hava yolu ve solunum kaybından korumalı

         Ekip, aşırı kan kaybı riskine karşı hazırlıklı olmalı

         Ekip, hastaya alerjik veya yan etkisi olabilecek ilaçları uygulamamalı

         Ekip, cerrahi alan enfeksiyon riskini azaltacak tüm önlemleri almalı

         Ekip cerrahi alanda alet ve/veya spanç kalmasını engellemeli

         Ekip, ameliyatta ortaya çıkan tüm patolojik numunelerin doğru şekilde isimlendirilmesini sağlamalı

         Ekip, ameliyatın güven içerisinde başlayıp tamamlanması için sürekli iletişim içinde olmalı

         Hastanelerden,  ameliyat kapasitesi ile bilginin rutin olarak elde edilmesi sağlanmalı

 

KAN TRANSFÜZYONU

 

Kan Transfüzyonu Kan ya da elemanlarının tedavi amacıyla IV yolla verilmesidir.

Kan ve kan ürünleriyle tedavi,Hayat kurtarıcı olduğu kadar Morbitite ve mortalite nedenidir

 

MODERN KAN TRASFÜZYON TEDAVİSİNİN AMACI: Öncelikle eksikliği yerine koymaktır. Bu nedenle etkili bir kan transfüzyon tedavisi kan komponent tedavisidir.

Diğer tüm tedavilerde olduğu gibi kan transfüzyon tedavisinin uygunluğu ve etkinliği, kullanılacak ürünün içeriğinin yapısının ve yan etkilerinin bilinmesi ile mümkündür. Kan, her biri ayrı bir foksiyona sahip son derece spesifik yapılardan oluşmuş bir bütün,canlı bir dokudur.

Sağlıklı bir kişinin kan vermesi organlarından bir bölümünü vermesi olarak da tanımlanabilir.O halde kan transfüzyonu aslında bir organ transplantasyonudur.Bu nedenle transfüzyondan önce hastadan onam alınmalıdır.

Kanama, travma ya da cerrahi girişimler nedeniyle kan kaybının neden olduğu durumlarda

Ciddi kronik anemilerde kanın oksijen taşıma kapasitesini artırmak,

Pıhtılaşma bozukluklarını düzeltmek böylece kanama kontrolüne yardımcı olmak amacıyla yapılır.

 

 

 

Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik:

 Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı tarafından;

Aşağıda belirtilen uygulamadan önce yapılması gereken kontroller yapılır:

 Hastanın kimliği,

 Hekim istemi,

 Kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı,

 Ürünün planlanan veriliş süresi hasta doyası ve kol bantında doğrulanmalıdır. Hastanın vital bulguları alınmalıdır.

 

İçerikü.jpg

 

Ayrıca kan torbası üzerindeki:                                            

Kan verilecek hastanın adı ve soyadı,                                                   

Kan grubu uygunluğu,

Cross-match yapılıp yapılmadığı,

Kanın alındığı tarih ve son kullanma tarihi,

Hepatit ve AİDS gibi hastalık testlerinin sonuçları

Kanın görünümü (içinde pıhtı olmamalıdır.) kontrol edilmelidir

Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmelidir.Hemşire hasta yanında olmalıdır.

Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenmelidir.

IV infüzyon malzemelerine ilaveten kan seti ve % 0,9 NaCl hasta yanında bulundurulmalıdır

İlk 5- 10 dakika(25-30 ml) yavaş (2-5ml/dk) yapılmalıdır

    İlk 5-10 dak.dan sonra bir problem yoksa transfüzyon, hastanın tolere edebileceği hızda, hastanın kliniğine ve dr orderine  göre ortalama1-3 saatte tamamlanmalıdır. Ancak bakteri üreme riski nedeniyle 4 saati geçmemelidir

 

 

TRANSFÜZYON PRATİĞİNDE TEMEL İLKELER

1-Kan veya kan ürünü hastaya verilmeden önce en az 2 dk kadar yumuşak hareketlerle çalkalanarak içerisindeki plazmadan ve hücreden yoğun kısımlarının karışması sağlanmalıdır.

2-Hatta bu çalkalama hareketi ürünün infüzyonu sırasında da aralıklı olarak tekrarlanmalıdır.

3-Setin haznesinde bakteri üremesini engellemek için transfüzyon başlangıcından 4 saat sonra veya her iki ünite transfüzyondan sonra set değiştirilmelidir.

4-Ayrıca kan ürününün görünümü (içinde pıhtı, hava olup olmadığı,rengi) de kontrol edilmelidir.

5- Tam kan veya eritrosit süspansiyonu ünitesi açıldıktan sonra;

1-6oc de 24 saat
0da ısısında 20-24 oc de 4 saat saklanabilir

6-RUTİN UYGULAMALARDA KAN ASLA ISITILMAMALIDIR.

7- KANIN ISITILMASI İÇİN aşağıdaki endikasyonların  gerçekleşmesi gerekmektedir:

          Masif transfüzyon

          İnfüzyon bölgesinde venöz spazma bağlı ağrı gelişmesi

          Ekschange transfüzyon

8-Isıtma özel cihazlarda olmalı

 

MASİF TRANSFÜZYON nedir?

         Hastaya 24 saat içinde total kan volümüne eşit miktarda kan transfüzyonu yapılması

         10 Ü den fazla tam kan, 20 den fazla eritrosit süspansiyonu verilmesi

         3 saat ya da daha kısa sürede dolaşımdaki kan volümünün %50 den fazlasının replasmanı

         150ml/dk kan kaybı olması halinde yapılan transfüzyon

 

KAN TRANSFÜZYONU REAKSİYONLARI GELİŞİRSE YAPILMASI GEREKENLER:

Kan transfüzyonu hemen durdurulmalı ,verilen kan dan hastadan dan örnek alınarak lab.a gönderilmeli

% 0,9’luk NaCl ile damar yolu açık tutulmalı,

Dr. ye haber verilmeli,

Dr. İstemine göre acil tıbbi tedaviye başlanmalı

Semptomlar ve  hayati bulgular takip edilmeli,

Kan bankasına reaksiyon geliştiği bildirilmeli

Gerekli tüm açıklamalar kayıt edilmelidir.

 

HASTA VE ÇALIŞAN  GÜVENLİĞİ

ziekenh13wf4

 

Sağlık hizmeti sunumunda hasta ve sağlık çalışanlarının zarar görmesine yol açabilecek tüm işlem ve süreçleri ifade eder.

 

AMAÇ:

Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için ;

 • Hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılması
 • Uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi
 • Hizmet içi eğitimlerle personel farkındalığının ve niteliklerinin artırılması
 • Raporlama sistemi oluşturulması
 • Hasta bakım ve tedavi sürecinin güvenlik ve kalitesinin artırılmasına ilişkin esasları

düzenlemektir.

Hastanelerde hasta ve çalışan güvenliğinin oluşturulup uygulamasından hastane yönetimi sorumludur.

Bu amaçla; iyi bir ekip kurmalı ve iyi iletişim sağlamalıdır.

Amaç hasta ve çalışanın zarar görmemesidir. Bu nedenle önlemler alınmalı, girişimlerde bulunulmalı, hedefler konulmalı.

Sağlık kurum ve kuruluşları hasta ve çalışan güvenliği kapsamında;

a) Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,

b) Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi,

c) İlaç güvenliğinin sağlanması,

d) Kan transfüzyonunda güvenli uygulamaların sağlanması,

e) Enfeksiyon risklerinin azaltılması,

f) Hasta düşmelerinin önlenmesi,

g) Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,

h) Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi,

ı) Çalışan güvenliği için gerekli önlemlerin alınması,

i) Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması (Mavi Kod ),

j) Yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması (Pembe Kod ),

k) Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı gerekli

güvenlik tedbirlerinin alınması(Beyaz Kod)

l) Afetler (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı durumlarda tedbir alınması. uygulamalarını yerine

getirir.

 

 

bileklik-yetiskin.jpgimagesk.jpg

 

 

HASTA KİMLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI VE

DOĞRULANMASI

 

a) Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, hasta kimlik tanımlama ve kimlik doğrulama ile ilgili bir süreç oluşturulur.

b) Tetkik, tedavi, cerrahi girişimler ile girişimsel işlemler öncesinde ve ilaç, kan ve kan ürünü uygulamadan önce, klinik testler için numune alımında ve hasta transferinde kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir.

c) Hasta kimlik tanımlama ve doğrulama işleminde hasta kol bandı kullanılır.( oda ve yatak numarası kullanılmaz.)

 

 

d) Hasta kimlik tanımlama işleminde kullanılan barkodlu kol bandında;

1.      Protokol numarası (kalın ve büyük punto),

2.      Hasta adı– soyadı,

3.      Doğum tarihi (gün–ay–yıl),

e) Hasta yatışlarında iki  ayrı renkte kol bandı kullanılır. Renkli kol bandı uygulamasında;

   1) Normal hastalar için beyaz kimlik doğrulama kol bandı,

   2) Alerjik hastalar için kırmızı,

 f)Doğumhanede kol bandı uygulaması işleminde

   1) Doğum öncesi yatış işlemlerinde,hastaya beyaz kol bandı takılır.Hasta doğum yaptıktan sonra veya  sezaryan olduğunda  bebeğin cinsiyetine  göre erkek çocuğu olana mavi, kız çocuğu olana pembe kol bandı takılır.

   2) Bebeğin kol bandında anne adı ve soyadı, bebeğin doğum tarihi ve annenin protokol numarası bulunur.

   3) Cinsiyetin karışmaması için erkek çocuklara mavi, kız çocuklara pembe kol bandı takılır.

 

SAĞLIK HİZMETİ VERENLER ARASINDA İLETİŞİM GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

a) Hasta bakım ve tedavi sürecinde sözlü/telefon talimatlarının verilmesi ve alınmasında;

1) Sözlü talimatlar, steril girişimler sırasında, tabibin hastanede ya da serviste olmadığı durumlar  ile acil olarak ilaç verilmesi gerekli olan durumlarda verilir.

2) Sözlü/telefon talimatı alınırken önce talimat yazılır, yazılan talimat daha sonra geri okunur ve doğruluğu talimatı veren kişiye onaylatılır, lüzumu halinde verilen ilaç adının kodlama yöntemi ile tekrar edilmesi istenir.

3) Sözel/telefon isteminin alınamayacağı durumlar

    Kan Transfüzyonu

    Kemoterapi İlaçları

    Yüksek Riskli İlaçlar

 

§Potasyum Klorür

§% 0.9 # konsantrasyonda Sodyum Klorür (Serum Sale)

§Heparin   

§İnsülin

§Narkotik grubu ilaçlar

 

b) Sözlü/telefon talimatlarının kaydında;

1) Talimatı veren tabibin adı ve soyadı, talimatın alındığı tarih ve saat forma kaydedilir.

2) Talimatların altına “sözlü talimat” veya “telefon talimatı” olduğu yazılır.

3) Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, sözlü talimatı veren tabip tarafından 24 saat içinde imzalanır ve hasta tabelasına geçirilir.

4) Talimatı veren tabibe 24 saat içinde ulaşılamadığı takdirde Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, hastayı devralan servis tabibi tarafından onaylanır ve hasta tabelasına geçirilir.

 

                          

 

 İLAÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

a) Yatışına karar verilen hastanın varsa kullandığı ilaçlar kayıt altına alınarak ilgili tabibe bildirilir.hHastanın tedavi planı, ilaç dozu, zamanı ve uygulama şeklini içerecek şekilde, okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın kendi tabibi tarafından günlük olarak yazılır,imzalanır ve kaşelenir. İlaç ve tıbbi malzeme reçetelenmesi ve order edilmesi işlemi sadece hekimler tarafından yapılır. Reçeteleme ve orderlarda kısaltma kesinlikle kullanılmaz

b) Hastanın evden getirdiği ve hastanede kullanması gerekli olan ilaçlar, günlük olarak ve her farklı ilaç eklendiğinde eczacı ve /veya sorumlu tabip tarafından ilaç-besin, ilaç-ilaç etkileşimleri bakımından değerlendirilir.

c) Hastanın kullandığı tüm ilaçların ilgili hemşiresi tarafından verilmelidir.

         İlaç hazırlama esnasında order-hasta-ilaç ve ilaç miad kontrolleri ilgili hemşire tarafından yapılır.

         Hemşireler ilaç uygulaması yaparken mutlaka hasta bilekliği-hasta yatak başı kartı-hemşire gözlem kağıdı ve hastanın şuuru açık ise seslenerek kimlik doğrulama işlemini yapmalıdır. Bu işlem sonunda doğru order ile doğru hasta kontrolü de yapılır.

         Her hastaya özel ilaç kapları olmalıdır.

         İlaç uygulama saatleri ve uygulayan kişinin ismi ve imzası yatak başı hemşire gözlem formunda olmalıdır.

 

d) İlaç uyumu, istenmeyen ve beklenmeyen yan etkiler, tabip ve hemşireler tarafından izlenir.

e) Taburcu ve transferlerde, hasta/hasta yakınına ilaç listesi verilir ve ilaç kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılır.

e) Kurum eczanesinde, adı ve ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar ve uygulama formları ayrı raflarda depolanarak üzerine ayırt edici etiket yapıştırılır.

f) Yüksek riskli ilaçlar, ilaç kapları ile enjektöre çekilen ilaçların isim ve dozları etiketle belirlenir ve etiketler okunaklı şekilde yazılır.

g) Yüksek riskli ilaçlar, Yüksek Riskli İlaç Etiketi yapıştırılarak ameliyathane, yoğun bakım ve acil serviste kilitli dolapta, servis hemşiresinin sorumluluğunda muhafaza edilir.

h) İlaçların klinik olarak gerekli olmayan alanlarda bulundurulmaması için eczacı tarafından denetimler yapılır.

ı) Benzer isimli ilaçların yanlış kullanımını önlemek amacıyla, her sağlık kurum veya kuruluşu,

kendi ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak ismi ve söylenişi benzer ilaç listesini oluşturur. Bu liste, yılda bir kez gözden geçirilerek güncellenir.

i) Bağımlılık yapan uyarıcı ve uyuşturucu ilaçlar, kilitli dolaplarda servis hemşiresinin sorumluluğunda muhafaza edilerek, imza karşılığında teslim edilir.

 

HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ: yonca.jpg

 

a)      Hastane içerisinde bulunan her hasta için yetişkin için İTAKİ-çocuklar için HARİZMİ ölçeği ile düşme riski belirlenir Risşkli görülenlerin başına yonca figürü asılır.

Bu hastaların, gerekli önlemler alınmak suretiyle (sedye ve yatak korkulukları kaldırılır )hemşire bankolarına yakın alanlarda ve sürekli gözetim altında tutulur. Hasta yalnız bırakılmaz.Saat başı ziyaret edilir.Odasının kapısı açık tutulmalıdır.

b) Düşme riskinin yüksek olduğu bölgelere uyarıcı tabela, resim ile uyarı levhaları konularak hastaların bu bölgelerde daha dikkatli olmaları sağlanmalıdır.

c) Personel hasta transferlerinde alınacak önlemler konusunda eğitilir.

d) Ameliyat sonrasında hasta ilk defa ayağa kalkıyorsa hastalara mutlaka eşlik edilmelidir.

e)  Islak zemin var ise silinmesi sağlanmalıdır.

f)  Yatak ve tekerlekli sandalyeler kilitlenmelidir.

g)  Sedye ve yatak korkulukları çalışır durumda olmalıdır.

h)  Merdiven ve koridorlar yeterli aydınlatılmalıdır.

ı)  Açma kapama düğmeleri kolay bulunmalıdır.

i) Doldurulan formlar aracılığı ile düşmelerin takibi ve belirli aralıklarla analizi yapılmalı, düzeltici-önleyici  faaliyetler başlatılmalıdır.

 

SIRA BEKLEMEDEN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN ÖNLENMESİ

a) Sağlık kuruluşuna müracaat eden hastalar risk gruplarına göre değerlendirilir.

b) Yüksek riskli hastalara tedavi sürecinde öncelik tanınır.

c) Yüksek riskli ve kronik hastalığı nedeniyle, sık hastaneye başvuran hastaların daha hızlı hizmet alması için düzenlemeler yapılır.

d) Hastalar, sıra beklemesi gerektiği durumlarda bekleme nedenleri ve tahmini bekleme süreleri hakkında bilgilendirilerek, istek halinde ilgili hizmete ulaşabilecekleri bir diğer sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

 

a) Çalışanları olası risk ve tehlikelere karşı korumak amacıyla, riskli alan ve gruplar (risk analiz planları)belirlenir.Bu çerçevede Çalışan Güvenliği Programı oluşturulur ve uygulamaya konulur.

 b) Riskli bölümlerde çalışan personel için ilgili mevzuat doğrultusunda düzenli olarak sağlık taramaları yapılır.

c) İğne ucu yaralanmaları takip edilir ve gerekli önlemler alınır.

d) Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde önlük, eldiven, yüz maskesi, gözlük ve benzeri kişisel koruyucu ekipmanlar bulundurulur

e)) Bulaş özelliği yüksek hastalar ve özellikli grupların tedavi ve bakım sürecinde, hasta ve çalışanları korumak için kurum gerekli tedbirleri alır.

f) Radyasyona tabi çalışan kişilerin dozimetre kontrolleri düzenli olarak yapılır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca önerilen takip sürelerine uyulması zorunludur.Ayrıca

g) Lateks allerjisi olan personele yönelik düzenlemeler yapılır.

h) Çalışanların bulaş riski olan hastalıklara karşı korunması için, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından aşı listesi oluşturulur ve riskli alanlarda çalışan personelin aşılanması  sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
    Oval: KIRMIZI KOD
4444
  Oval: BEYAZ KOD
1111
 
 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Akış Çizelgesi: Bağlayıcı: 2222Akış Çizelgesi: Bağlayıcı: 2222TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SÜRECİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI

(MAVİ KOD UYGULAMASI)

                                                                                                                                        

 

a) Temel yaşam fonksiyonları (solunum, dolaşım) risk altında olan veya durmuş bulunan bireylere gerekli müdahalelerin yani Cardio Pulmoner Resusitasyon (CPR)’ un yapılabilmesi için“mavi kod” uygulaması gerçekleştirilir..Mavi kod uygulaması telefonla  22 22 aranarak başlatılır.

b) Mavi kod ekibi, mesai içi ve mesai sonrası olmak üzere iki ayrı ekip olarak kurulur ve kesintisiz hizmet vermeleri sağlanır.

c) Mesai saatlerinde; anestezi, kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, dâhiliye, genel cerrahi uzmanlarından biri veya bu branşların bulunmadığı yerlerde, idare tarafından görevlendirilen bir tabip ekip lideri olur.

d) Hastanedeki tüm tabiplerin ve görevli diğer sağlık personelinin CPR eğitimi alması sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİDOĞAN VE ÇOCUK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 

 
  Akış Çizelgesi: Bağlayıcı: 3333

 

 

 

(PEMBE KOD UYGULAMASI)

 

a) Yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamak amacıyla “pembe kod” uygulaması gerçekleştirilir.Pembe kod uygulaması telefonla 33 33 aranarak başlatılır.

b) Pembe kod uygulamasını gerçekleştirmek için  bir ekip kurulur.

 

c) Ekip üyelerinin görev tanımları sağlık kurum veya kuruluşu yönetimince yapılır ve ekibe tatbikat yoluyla gerekli eğitim verilir.

d) Anne ve babası ayrı ya da ailevi sorunları olduğuna dair bilgi verilmiş bebeklerin farkındalığının ortaya konulması ve takibi için anne, hemşire bankosuna yakın bir odada yatırılır ve bebeğin farkındalığını ortaya koyacak ve sadece hemşireler tarafından fark edilecek bir belirteç oluşturulur.

 

 

Akış Çizelgesi: Bağlayıcı: 1111HASTA VE ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL SALDIRI,CİNSEL TACİZ VE ŞİDDETE MARUZ KALMALARINA KARŞI GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMASI

 (BEYAZ KOD UYGULAMASI)

 

 

 

a) Sağlık kurum veya kuruluşu tarafından, fiziksel saldırılara karşı gerekli tedbirler alınır ve prensipler belirlenir.Fiziksel saldırıya maruz kalındığında telefonla 11 11 aranarak beyaz kod uygulaması başlatılır.

b) Özellikle çalışanların şiddete maruz kaldığı durumlarda çalışanın şikâyetlerini değerlendirecek ve üst yönetimin desteğini hissedeceği bir çalışan hakları birimi mevcuttur.

c) Bu tür durumlara müdahale edecek ve 24 saat esasına dayalı olarak görev yapabilecek nitelikte sorumlu bir ekip bulundurulur.

d) Beyaz kod bildirimi yapıldığında ekip sorumlusu tarafından bildirim formu doldurularak kalite birimine verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFETLERDE(DEPREM,YANGIN,SEL) VE OLAĞAN DIŞI

DURUMLARDA TEDBİR ALINMASI

a) Kurum bir afet planı oluşturur.

b) Afet planının tatbikatları yılda en az bir kere yapılır. 1.derece deprem bölgesinde olan kurumlar yılda en az iki kez deprem tatbikatı yapar.

c) Afet planında insanların toplanma alanları belirlenir ve tatbikatlar bu toplanma alanları üzerinde gerçekleştirilir.

d) Toplanma alanında o gün kurumda yatan hastaların ve o gün kurumda görev yapan tüm personelin listesi kontrol edilerek kişiler, mekândan tahliye edilir.

e) Özürlü ve yatan hastaların tahliyesini sağlayacak araçlar, kurumda hazır bulundurulur.

f) Yangın söndürme araçlarının her an kullanıma hazır olması sağlanır.

g) Tüm personel yangın söndürme teknikleri ve söndürme cihazlarının kullanımı konusunda eğitilir.

h) Yangın söndürme tesisatı beş senede bir genel kontrolden geçirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM

• Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasıdır.

• Bu sürecin amacı anlaşılmaktır

İletişim Süreci                                                                         

 • Düşündüğünüz
 • Söylemek istediğiniz
 • Söylediğinizi sandığınız
 • Söylediğiniz
 • Duymak istediği
 • Duyduğu
 • Anladığını sandığı 
 • Anladığı

 

İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ

• Sözsüz İletişim

• Sözlü İletişim

• Yazılı İletişim

• Elektronik İletişim

 

“SEN DİLİ”

 Suçlayıcıdır. Kusur bulur, yargılayıcı, aşağılayıcı mesajlar taşır.. İşbirliğinden uzaklaştırır.

Savunucu ve düşmanca tavırlara neden olur. Olumsuzlukları pekiştirir. (inandırır.) İnsanlar

kendilerini kızgın, incinmiş ve değersiz görür. Değişmeye direnç olur. Kişi önemsenmediğini

düşünür. Kızgınlığı kışkırtır. Öç almaya hakkım var düşüncesini doğurur.

 

“BEN DİLİ”

Hissedilenleri ifade eder. İyi niyetle işbirliği çağrısıdır. Çözüm getirmez, durumu açıklar. Güven

geliştirir. Suçlamaz, yargılamaz. Savunmaya itmez. Paylaşmaya çağrıdır. Karşıdaki kişide

düşünme ve empati yaratır.Hisler ve kaygılar açıkça dile getirilir. Hislerin sorumluluğu

yüklenilir. Durum, davranış ve olumsuz duygu belirtilir. "KİŞİLİGE SALDIRI YOKTUR

 

İLETİŞİM GÜNAHLARI

Emretme,Tehdit.Alaycılık ,Muğlak dil,Dili iyi kullanamama, ,Ses tonunu ayarlayamamaBeden dilini yanlış, yetersiz ya da abartılı kullanma ,Bilgileri gizleme,Konudan kaçınma

 

DİNLEME

Dinleme bir sanattır, gerçek dinleme konuşmaktan daha zordur, gayret ve disiplin gerektirir

 

Neden dinlemiyoruz?

• Seçici dinleme

• Düşünme hızı

• İlgi eksikliği

• İnanç ve davranışlar

• Konuşmacıya tepkiler

• Önyargılarımız

• Sözcükler

• Fiziksel engeller

 

 

 

 

Serçe masalında empati:

·         Göğsü kınalı serçe, gök gürlemesinden çok korkar, “gök gürlediğinde kırk kantar yağım  eriyor” dermiş.

 • Bir gün birisi demiş ki; “Sen kendin beş dirhem gelmezken nasıl oluyor da kırk kantar

      yağın eriyor?”

 • Bunun üzerine serçe şöyle karşılık vermiş: “Herkesin dirhemi de kantarı da kendine göre”
 • Her insanın, hatta her canlının olaylara kendine özgü bir bakış açısı vardır. Dışarıdan

      bakarak bunu göremeyiz. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyup olaylara onun  gözüyle bakabilirsek      onun duygularını, düşüncelerini anlayabiliriz. (Üstün Dökmen’den)

 

Empati nedir?

 • Kişinin kendisini diğerinin yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya çalışmasıdır.
 • Kişinin, diğerinin duygularının yoğunluğunu ve anlatımını algılama ve anlama

      yeteneğidir.

 

Temel iki fiil söz konusudur :

 • Yansıtma; Diğer kişinin yaşadıklarını ve deneyimlediklerini ona göre geri bildirme,
 • Kabul Etme; Diğer kişinin yaşadığını onaylamak,

 

 

Empati ne değildir?

Empati karşımızdaki ile özdeşleşmek, ona benzemek, sempati duymak değil; onun bakış tarzını yakalamaya çalışma çabasıdır.

 

Beden Dili

Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır.İnsanların yüzyüze kurdukları ilişkide,kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır.

Ses Tonu, Şiddet ve Konuşmanın Akıcılığı

İnsanlar arası ilişkilerde yaşanan en küçük gerginlik, kendini önce ses tonuyla ortaya    koyar.Büyük çoğunlukla gündelik ilişlilerde canlı, neşeli, enerjik bir ses tonu, insanlar üzerinde  olumlu etki bırakır.

 

HASTA VE HASTA YAKINIYLA İLETİŞİM

• Hasta ve yakınıyla başarılı bir iletişim genellikle görünüşle başlar.

• Personelin iyi giyimli olması ve profesyonel tavırları güven duygusunu artırır.

• Hasta ve yakını, personelle iletişimi sırasında utangaçlık, korku ve kızgınlık gibi

duygulara bürünebilir ve sağlık problemleri stresini artırabilir.

• Uzun süren ve acı veren durumlar hayal kırıklığı ve umutsuzluğunu tetikleyebilir ve

duygusal tepkilerini artırabilir.

• Hastanın sinirliliğinin korkudan, ummadığı veya yanlış anladığı olaylardan, organik ya da

psikolojik karışıklıklardan kaynaklanabileceği unutulmamalıdır.

• Personel, kızgın bir hastayla ilgilenirken sinirli ve savunmacı olmaktan kaçınmalıdır.

• Personel, güler yüzlü ve hoşgörülü olmalıdır.

• Hasta ve yakınına karşı sıcak ve ilgili olmalıdır.

• Hasta ile oturup onun seviyesinde konuşmalıdır.

• Sorunları dikkatle ve nazikçe ve sabırla dinlemeli

• Hasta ve yakınına karşı saygılı olmalıdır.

• Mantıksız bile olsa bütün şikayetleri kabul etmeli.

• Açık sözlü ve dürüst olmalı.

• Durumu anlaşılır hale getirmek için kesin bilgiler vermeli.

• Personel herkese eşit davranmalı (milliyet, ırk, mezhep, renk, yaş, cinsiyet, sosyoekonomik  düzey vb

 

TELEFON İLE KONUŞMA

• Personel, hasta ve yakınları ile telefon konuşmalarında;

• Konuşmasına özen göstermeli,

• İçtenlik belirtilen bir ses tonu kullanmalı,

• Doğal olmalı,

• Açık ve kesin konuşmalıdır.

• Konuşmaya günün vaktine göre selamlama ile başlamalı ve bulunduğu bölüm ile kendisini tanıtacak şekilde cevap vermeli (Günaydın,……..Hastanesi, Müracaat, isim,gibi),

 

• Yeri geldikçe (hitap ederken), arayanın adını gerekli ünvanlarını ekleyerek kullanmalı,

• Lütfen, Teşekkür Ederim ve Rica Ederim sözcüklerini kullanmalı,

• Hastanın ve hasta ile ilgili kişilerin sözünü mümkün olduğunca kesmemeli,

• Dikkatle dinlemeli,

• Anlayışlı ve düşünceli olmalı,

• Verdiği bilgilerin karşı tarafça doğru anlaşılmasına özen göstermeli ve

• Telefonu ilk önce karşı tarafın kapatmasını beklemelidir.

 

HASTAYI SELAMLAMA

Hastanın selamlanarak hatırının sorulması, kendisine önem verildiğini göstereceğinden ve moral vereceğinden hasta ile karşılaşıldığında, personel tarafından selamlanmalıdır.

 

PERSONELİN KENDİSİNİ TAKDİM ETMESİ

Hasta kiminle konuştuğunu bilmek isteyeceğinden; personelin hastaya adını söylemesi, güven verici, arkadaşça ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiyi kurmakta ilk adım olacağından, personel hastaya kendisini takdim etmelidir.

 

KESİN VE YETERLİ BİLGİ VERİLMESİ

Yatan ve acil hastanın veya poliklinik hastasının sağlık kuruluşunda tetkik ve tedavilerini yaptırmak üzere çoğunlukla bir yerden bir yere gitmesi gerektiğinden (bekleme odasından görüşmeye, laboratuara, röntgen bölümüne, muayene odasına gibi), hastaya açık, kesin gidiş istikametlerinin gösterilmesi ile nereye ve niçin gidileceğine dair açıklamada bulunması, hastanın kaybolmasını, laboratuardaki veya röntgendeki randevusunu kaçırmasını önleyeceğinden, personel hastaya kesin ve yeterli bilgi vermelidir.

 

HASTAYA İSMİ İLE HİTAP ETME

Hastaya saygı ve terbiye kuralları çerçevesinde ismi ile hitap edilmelidir.

 

ÖZEL HAYATA SAYGI GÖSTERME

Hasta ile ilgili bilgilerin, toplum içinde veya vaka ile ilgilenen sağlık kuruluşu personeli (yetkili hekim) haricinde, herhangi bir kişi veya kişilerle tartışılmamalıdır. Hastanın özel hayatına saygı gösterilmeli ve başkalarına bu konularda bilgi verilmemelidir.

 

BEKLEMEDEKİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ

Hastanın bekletilmesinin sebebi hakkında belirli bir sürelerle bilgilendirilmesi gerekir.

Hastanın bekletilme nedenini bilmesi onu daha toleranslı yapacağından; beklemenin aşırı

uzun olması halinde hastanın daha uygun bir zamanda gelmesi kendisi açısından bir alternatif

olabileceğinden kendisine durum anlatılmalıdır.

 

 

Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri ve doğru olarak kullanımı şeklinde tanımlanmaktadır.

·         Hastanın sorununun tanımlanması,

·         Hekim tarafından doğru tanının konulması,

·         İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması,

·         Tedavinin  gerçekleşebilirliğinin ve  maliyetinin değerlendirilmesi,

·         Tedavinin başarısı ve hastanın  uygunluğunun değerlendirilmesi,

·         Eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa uygun ilaçların seçimi,

·         Çoklu ilaç kullanımlarında ilaç ilaç etkileşimlerin öngörülmesi,

·         Her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması gerekmektedir.

·         Bu aşamada güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır.

·         Hasta ve hasta yakını tedavi , tedavinin gidişi, ilaçların olası yan etkileri, kontrol randevusuna gerek olup olmadığı, tedavi süresince yapılması ve yapılmaması gerekenler,besin ve ilaç etkileşimleri

·         hakkında bilgilendirilmelidir.

 

İLAÇ KULLANIMINDA ÖZEL GRUPLAR:

Çocuklar ,Yaşlılar,Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar,Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar

Kronik hastalığı olanlar, İlaç ve besin alerjisi öyküsü olanlar

 

HATIRLATMA-SORGULAMA

Kronik rahatsızlıklar,Kullanılmakta olan ve en son kullanılan ilaçlar,Gıda takviyesi ve bitkisel ürünler,Alerjik durumlar

 

ANLATMA-ANLAMA-DOĞRU UYGULAMA

Nasıl?

Hangi dozda?

Hangi sıklıkta?

Ne kadar süre ?

Saklama?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKLAMA

Ambalaj ve kullanma talimatında belirtilen saklama koşullarına uyulmalıdır. Aşağıdakiler kullanılan saklama önlemleridir.

            25°C/30°C altında oda sıcaklıklarında saklayınız.

            2°C-8°C arasında (buzdolabında) saklayınız.

            Dondurucu içerisinde saklayınız.

            Soğutmayınız / dondurmayınız.

            Orijinal ambalajında saklayınız.

            Orijinal kabında saklayınız.

            Kabı dış kartonun içerisinde tutunuz.

            Kabı sıkıca kapatınız.

            Herhangi bir özel saklama talimatı yoktur.

İlaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde, ışıktan ve nemden korunarak ve ambalajında saklanmalıdır.

Son kullanım tarihi kontrolü yapılmalıdır.

Uygun saklama koşullarında saklanmayan veya son kullanım tarihi geçmiş ürünlerde:

Etkinlik azalabilir. 

İstenmeyen bozunma ürünleri oluşabilir.

Zehirlenme meydana gelebilir.

Yan etki görülme sıklığı veya şiddeti artabilir.

 

SOĞUK ZİNCİR ÜRÜNLER:

        Soğuk zincir, üretildiği andan tüketileceği ana kadar +2°C ile +8°C arasında korunması gereken ürünlerin saklama ve taşıma koşullarını ifade eder.

        Saklanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamalarda daha fazla özen isteyen ürün grubudur.

        Taşıma sırasında kullanılan yalıtımlı taşıma kabı ile birlikte soğutucuya yerleştirilirse uygun soğutma sağlanamayacaktır.

        Soğuk zincir ürünlerin donmamasına özen gösterilmelidir.

        Kesinlikle dondurucuda saklanmamalıdır.

        Dondurucudan çıkartılan buz akülerinin, ürüne doğrudan teması ile ürünün donma riski artmaktadır.

        Buz aküleri, buzluktan çıkarıldıktan sonra çalkalama sesi gelene kadar oda ısısında bekletildikten sonra kullanılmalıdır.  

        (Ör: -20°C’ de dondurulmuş buz aküsü, +20°C’de yaklaşık bir saat bekletilmelidir.)

        Donmaya duyarlı ürünlerde Dünya Sağlık Örgütü’ nün de tavsiyesi olan soğuk su aküsü (buzdolabında soğutulmuş su aküsü) kullanılarak taşıma sağlanırsa   donma  riski de önlenmiş olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:

 

o   Doğru uygulama                          

o   Aç/tok kullanım

o   Kullanım süresi

o   Kullanım zamanı

o   Doz değişikliği

o   Unutulmamalıdır ki her ilacın kullanım şekli ve

o    kullanım yolu aynı değildir.

 

Aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilmeli ilaç kullanım şekli ve dr. orderi göz önünde bulundurulmalıdır:

·         Kırma

·         Çiğneme

·         Suda veya başka sıvıda çözme…

 

Uygun şekilde kullanılmayan ilaçlarda:

o   Etkinlik azalabilir. 

o   İstenmeyen bozunma ürünleri oluşabilir.

o   Zehirlenme meydana gelebilir.

o   Yan etki görülme sıklığı veya şiddeti artabilir.

       AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ BİR EKİBİMİZ   MEVCUTTUR.

 

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ;

      Hastanelerde meydana gelen olaylardan ders çıkartmak ve benzer olayların bir daha yaşanmasını engellemek amacıyla oluşturulan bir sistemdir.

      Bu sistem içinde ana öğe, çalışanlar tarafından yaşanan olayların bir daha yaşanmasını engellemek için yapılan bildirimlerdir.

 

OLAY FORM DOLDURMA

      DOLU FORMUN KALİTE BİRİMİNE GÖNDERİLMESİ

      BİLDİRİMLERİN İLGİLİ KOMİTELERE GÖNDERİLMESİ

      KÖK NEDEN ANALİZİ YAPILMASI

      ÇIKTILAR

      ÖNLEMLER

 

 

 

İlaç Güvenliği

      Yanlış ilaç istenmesi

      Yanlış ilaç uygulanması

      İlacın yanlış yolla uygulanması

      İlacın yanlış zamanda uygulanması

      Eczaneden yanlış ilaç gelmesi

      Eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi

      Kayıtların yanlış olması

 

Transfüzyon Güvenliği

     

Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

Yanlış kan ve/veya kan ürünü

Kan ve/veya kan ürününün yanlış etiketlenmesi

Kan ve/veya kan ürününün uygun olmayan depolanması

Transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması

Uygulama sonrası reaksiyon gelişmesi

 

Cerrahi Güvenlik

 

      Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

       Ameliyat taraf işaretleme yapılmaması

       Yanlış taraf/organ cerrahisi

       Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi'nin yanlış doldurulması

       Cerrahi işlem sırasında oluşan istenmeyen olayların gerçekleşmesi (Yanık gelişmesi gibi)

 

Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu Doldururken  Nelere Dikkat Etmeliyiz?

·       Kesinlikle kişisel bilgilerinizi yazmayınız

      Bahsettiğiniz konuyu kişi,yer,zaman bildirmeden sadece olayı anlatınız

 

 

      Varsa olayla ilgili görüşlerinizi ilgili yere yaza bilirsiniz

      Usulüne uygun doldurduğunuz formu teslim ederken bir çekinceniz olduğunu düşünüyorsanız personel dilek ve şikayet kutularına yada hasta öneri ve şikayet kutularına bırakabilirsiniz.

      Unutmayınız ki bizim için şahısların kimlikleri önemli değil önemli olan bildirilen olaydır.

 

Sonuç

 

      İyi işleyen bir Güvenli Raporlama sistemi ile hastalar için daha güvenli hizmet sunumu ve çalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlanır.

      Unutmayınız ki her bir bildirim sorunların çözümüne atılan ilk adımdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ EĞİTİMİ:

Advers etki/ İlaç advers etkisi

Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya tedavisi veya bir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kabul edilen normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etkiyi ifade eder. Bu çerçevede advers etki, şüpheli ilaç advers etkisi ile eşanlamlı olarak kabul edilmektedir.

 

Ciddi advers etki

Ölüme, hayati tehlikeye, hastaneye yatmaya veya hastanede kalma süresinin uzamasına, kalıcı veya belirgin sakatlığa veya iş göremezliğe, konjenital anomaliye veya doğumsal bir kusura neden olan advers etkiyi ifade eder.

 

Beklenmeyen advers etki

Beşeri tıbbi ürüne ait kısa ürün bilgisi (KÜB) ile niteliği, şiddeti veya sonlanımı açısından uyumlu olmayan advers etkiyi ifade eder.

 

Sağlık mesleği mensubu

Şüpheli advers etkilerin raporlanması kapsamında sağlık mesleği mensubu; hekim, eczacı, diş hekimi veya hemşire olarak tanımlanmaktadır.

 

(Raporlar, hekim ve diş hekimleri dışındaki sağlık mesleği mensuplarınca hazırlanmışsa, mümkünse tıbben ehliyetli bir kişiden konuya ilişkin detaylı daha fazla bilgi edinilmelidir.)

 

Spontan bildirim

Beşeri tıbbi ürünlerin rutin kullanımı esnasında bir hastada bir veya daha fazla beşeri tıbbi ürünün kullanımı ile ortaya çıkan (ve bir çalışmada meydana gelmeyen) şüpheli advers etkinin sağlık mesleği mensubu tarafından, firmaya ve TÜFAM'a Advers Etki Bildirim Formu doldurularak veya Formun bulunmaması halinde yazılı olarak bildirilmesini ifade eder.

 

Advers Etki Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Noktalar

 • Bildirimlerde TÜFAM tarafından hazırlanan "Advers Etki Bildirim Formu" kullanılmalıdır.
 • Advers etki tanımlanırken mümkün olduğunca tıbbi terim kullanılmaya özen gösterilmelidir.
 • Hastaya, ilaca ve advers etkiye ait olan bölümler mümkün olduğunca eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Sunulmak istenen laboratuvar bulguları varsa birimleri ile birlikte tarihleri belirtilerek yazılmalıdır.
 • Bildirim yapan kişiye ait iletişim bilgilerinin belirtilmesi (özellikle e-posta adresi) TÜFAM tarafından yapılacak geri bildirim açısından önemlidir.                                                                                     ( 

 

Kimler Bildirim Yapabilir?

İlgili yönetmeliğe göre yalnızca sağlık mesleği mensupları (Hekim, eczacı, diş hekimi, hemşire) TÜFAM'a bildirim yapabilir.

 

Gizlilik

Bakanlığa yapılan bildirimlerde, hastanın ve bildirimde bulunan sağlık mesleği mensubunun kimliği, adresi Bakanlıkça gizli tutulur. Bu kişilerin rızası olmaksızın bu bilgiler hiçbir amaçla TÜFAM personeli dışındaki kişilere açıklanamaz.

Ruhsat/izin sahipleri, sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık mesleği mensupları da aynı gizlilik esaslarına uyar.

 

Hastanemizin TÜFAM sorumlusu:Ecz.    CEREN KOCABIYIK 

Tüm Hakları Saklıdır Akgün Yazılım